Pohledy na vybrané téma

Jak využíváme půdu dnes

Od neolitu přes feudalismus zaznamenalo zemědělství výraznější pokrok až v období průmyslové revoluce. V té době na polích začaly pomáhat stroje, zavedly se nové plodiny a zdokonalily se technologie v živočišné i rostlinné výrobě. Od druhé poloviny 20. století byl rozvoj zemědělství silně ovlivněn potřebami rychle rostoucí populace a důrazem na zvýšení výnosů. Globální proces, který tyto potřeby nastartovaly, a který nazýváme „Zelená revoluce“, přinesl díky využití moderních technologií, hnojiv, pesticidů a šlechtění nových odrůd, výrazný skok v zemědělské produkci.