Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Jaké mají jednotlivá paliva emise?

O tom, že jednotlivé druhy paliv při hoření produkují různě škodlivé emise, nemůže být pochyb. Na to, které z paliv je to „nejčistší“, si musíte odpovědět sami. Velmi však také záleží na spalovací technologii. Při použití moderního automatického kotle na hnědé uhlí může být množství emisí nižší než při spalování biomasy ve standardním kotli.

Uhlí, uhelné brikety – spalováním černého i hnědého uhlí vznikají kromě oxidu uhličitého (CO2) též oxidy síry (SOx) a oxidy dusíku (NOx). Spalováním zvláště hnědého uhlí v domácnostech vzniká také značné množství těkavých organických sloučenin (VOC), polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), prašných částic (PM) a dalších látek.

Koks – při jeho spalování vznikají nižší emise VOC, SOx i NOx než při spalování uhlí, neboť při jeho výrobě byla odstraněna značná část těkavých organických složek a též dusíku a síry.

Dřevo, dřevěné brikety, dřevěné pelety, štěpka, rostlinné pelety, obilí – jejich spalováním sice vzniká CO2, ale bilance uhlíku je v těchto případech nulová, stejně jako u biopaliv v dopravě. Při hoření však vznikají emise PM a při nedokonalém spalování mohou vznikat i emise VOC, PAU a dalších látek. Velmi zde záleží na typu kotle (kamen) a způsobu řízení spalovacího procesu v těchto zdrojích.

Zemní plyn, propan – při spalování vzniká CO2 a malé množství NOx. Z hlediska emisí jsou tato paliva příznivější než uhlí, ovšem jedná se stále o fosilní paliva, a tudíž neobnovitelné zdroje energie.

Elektřina – vytápění je v místě bydliště „čisté“, jelikož ze zdroje tepla neodchází žádné škodlivé látky a nezatěžují tudíž životní prostředí v obytné lokalitě. Emise však vznikají v elektrárnách při výrobě elektřiny. Tam je ovšem spalovací proces přesně řízen a spaliny čištěny.

Centrální zásobování teplem – situace je stejná jako u elektřiny. Emise jsou vypouštěny v místě, kde se teplo vyrábí. Teplárny a výtopny mohou využívat jako palivo uhlí, plyn, kapalná paliva, odpadní teplo, např. z průmyslového zdroje (např. ze spaloven komunálního odpadu nebo z elektrárny), či biomasu.