Pohledy na vybrané téma

Kvalita ovzduší v ČR

Doprava je jedním ze zásadních vlivů na kvalitu ovzduší v ČR. Nebezpečí znečištění z dopravy spočívá v tom, že znečišťující látky produkuje v přízemní vrstvě atmosféry, kde dýcháme, na rozdíl od průmyslu a energetiky, jejichž komíny umožňují snazší rozptyl škodlivin.

Ovlivnění kvality ovzduší dopravou je vidět na mapách koncentrací znečišťujících látek (obr. 1), jejichž produkce a nadlimitní koncentrace s dopravou souvisejí. Jedná se zejména o oxid dusičitý (NO2).

S dopravou souvisí také znečištění prašnými částicemi (PM). Zatímco znečištění částicemi PM je významné také v průmyslových lokalitách, nadlimitní koncentrace NO2 jsou téměř výhradně spojeny s dopravou (obr. 1).

Nejhorší situace nastává, pokud hlavní tranzitní komunikace prochází centrem města. Příkladem je pražská Legerova ulice (součást tzv. pražské magistrály), kde koncentrace NO2 a PM přesahují povolené limity pro ochranu zdraví obyvatel, a kde doprava naprosto zásadně ovlivňuje kvalitu ovzduší. Obdobná situace je i na některých podobných místech v Brně a Ostravě. Situaci je možné vidět v tabulce 1, která ukazuje stanice s nejvyššími ročními průměrnými koncentracemi NOx. Kvalitu ovzduší u nás sleduje a vyhodnocuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) pomocí sítě stanic AIM (automatizovaný imisní monitoring). Jak taková stanice vypadá, můžete vidět na obr. 3.

 

Obrázky
Obr. 1 Mapa průměrné roční koncentrace NO<sub>2</sub> v roce 2011 [µg.m<sup>-3</sup>]
Obr. 1 Mapa průměrné roční koncentrace NO2 v roce 2011 [µg.m-3]
Zdroj: ČHMÚ
Obr. 2 Legerova ulice – Praha
Obr. 2 Legerova ulice – Praha
Autor: Pavel Ehrlich
Obr. 3 Stanice AIM
Obr. 3 Stanice AIM
Zdroj: ČHMÚ
Odkazy