Pohledy na vybrané téma

Kyselost půdy – půdní reakce

Základní chemickou vlastností půdy je půdní reakce, která označuje kyselost půdy. Má vliv na půdotvorné procesy a přeměny organické hmoty v půdě, na růst rostlin, na přítomnost půdních organismů a další půdní vlastnosti. Je závislá na výskytu volně se vyskytujících/rozložených iontů vodíku (H2), příp. hliníku (Al) nebo železa (Fe) v půdním roztoku. Označuje se symbolem pH a číslem, které má hodnotu od 0 do 14.  Čím je koncentrace vodíkových iontů vyšší, tím je půda kyselejší a pH nižší.  Půdy s hodnotou pH do 6,5 označujeme jako kyselé, pH 6,6–7,2 jako neutrální a pH 7,3 a vyšší jako alkalické. Jak u zemědělské půdy, tak zejména u lesní půdy převládá u našich půd reakce kyselá. Kyselé půdy jsou méně úrodné a méně osídlené půdními organismy i rostlinami. Kyselost půdy závisí kromě několika dalších faktorů především na typu a chemickém složení matečné horniny, na které se půda vyvinula. Například na vyvřelinách, jako je žula, vznikají půdy kyselé. Naopak na vápencích se zpravidla vyvíjí půdy zásadité. Půda vhodná pro zemědělskou produkci má hodnotu pH od 4 do 8,5. Většina rostlin nemůže žít na půdách s reakcí pH < 3,5.  Okyselování půdy může být zesilováno lidskou činností, např. následkem znečištěného ovzduší. Kyselou reakci můžeme upravovat vápněním.

Obsah vápna v půdě můžete jednoduše zjistit tak, když na misce usušíte malé množství zeminy. Na suchý vzorek nalijete osmiprocentní ocet. Pokud zemina zašumí, znamená to, že má dostatek vápna. Pokud nezašumí, je potřeba vápnit. Půdní reakci lze také odhadnout podle výskytu plevelů. Na kyselých půdách roste třeba šťovík, přeslička nebo jitrocel, na půdách zásaditých zase komonice nebo hořčice.
  

Obr. 1 Jak určit kyselost půdy, resp. její pH? Třeba pomocí lakmusového papírku.

Kyselost či zásaditost půdy, tedy její pH, se dá jednoduše a levně určit pomocí lakmusového papírku namočeného v roztoku půdy a destilované vody. Kyselost půdy se pak pozná podle toho, jak lakmus mění barvu, kdy přechází z kyselé červené barvy na zásaditou modrou. Pohybem posuvníku můžete zjistit, jaké pH má odpovídající barva lakmusového papírku, jaká je kyselost půdního roztoku a která z vám známých látek má stejné  pH, jako půda, jejíž kyselost zjišťujete. Začnetě šipkou nahoru a zvyšujte postupně kyselost prostředí.

Zdroj: CENIA

Obrázky
Obr. 2  Mapa půdní reakce ČR
Obr. 2 Mapa půdní reakce ČR
In: Matyášek, J,, Suk, M,: Antropogeneze v geologii. [online] MU Brno: 2009 [cit. 2012-11-8]. Dostupný z WWW:
Odkazy