Pohledy na vybrané téma

Materiálové využití odpadů

Pokud nám vznikl odpad, je materiálové využití v odpadové hierarchii na předním místě před jeho energetickým využitím nebo odstraněním. Jak napovídá název, jedná se o souhrn procesů a postupů, které směřují k tomu, aby upravený odpad bylo možné dále materiálově využít, tedy získat z odpadu např. surovinu pro další výrobu. Díky tomu dochází k významné úspoře cenných primárních surovin (uhlí, ropy, zemního plynu apod.). 

Zní to jednoduše, tak proč se to nedělá se všemi odpady? Hlavně proto, že materiálové využití mnohdy naráží na složitost procesu získávání potřebných materiálů a surovin z odpadů, a s tím na související vysoké náklady na vybudování a provoz technologií. Celý proces bývá rovněž velmi náročný na spotřebu energií. Svou roli hrají také vysoké náklady na dopravu, kdy je potřeba soustředit větší množství potřebných druhů odpadů. Jednoduše řečeno, bývá to často složité a drahé a v některých případech se prostě získávání surovin z odpadů nevyplatí. Může se totiž snadno stát, že získání suroviny z některých odpadů je pro životní prostředí větší zátěží a obecně dražší než získání primární suroviny.

V ČR je materiálově využíváno více než 75 % z celkové produkce všech odpadů. Nejběžnějšími způsoby materiálového využití jsou biologické procesy, recyklace a regenerace. Více se o nich dočtete v dalších podkapitolách.

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj podílu materiálového a energetického využití odpadů z celkové produkce odpadů v ČR [%]
Graf 1 Vývoj podílu materiálového a energetického využití odpadů z celkové produkce odpadů v ČR [%] xls; 41kB
Zdroj: CENIA (ISOH)
Graf 2 Podíl jednotlivých způsobů materiálového využití odpadů přepočtený na celkovou produkci odpadů v ČR, 2017 [%]
Graf 2 Podíl jednotlivých způsobů materiálového využití odpadů přepočtený na celkovou produkci odpadů v ČR, 2017 [%] xls; 66kB
Podíly jednotlivých způsobů materiálového využití jsou vypočteny z celkové produkce všech odpadů. Vlivem tohoto faktu by se mohlo zdát, že některé způsoby materiálového využití jsou používány v malé míře. Mezi ostatní způsoby materiálového využití patří: N8 Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití, N2 Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě, R9 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů, R2 Získání/regenerace rozpouštědel, R8 Získání složek katalyzátorů, N15 Protektorování pneumatik, R7 Obnova látek používaných ke snižování znečištění, R6 Regenerace kyselin a zásad.
Zdroj: CENIA (ISOH)
Obr. 1 Schéma základních způsobů materiálového využití odpadů
Obr. 1 Schéma základních způsobů materiálového využití odpadů
Zdroj: CENIA
Odkazy