Pohledy na vybrané téma

Mechanicko-biologická úprava odpadů

Mechanicko-biologicky se upravuje zejména směsný komunální odpad. Jedná se o kombinaci mechanických, fyzikálních a biologických postupů, kdy se z odpadu nejprve vytřídí velké části biologicky nerozložitelného materiálu (kovy, plasty, sklo, apod.) a poté se odpad tzv. biologicky stabilizuje. Biologická stabilizace není v podstatě nic jiného než kompostování, kdy se hmota rozkládá za přístupu vzduchu. Takto stabilizované odpady již na skládce nepodléhají biologickému rozkladu, čímž je výrazně snížena tvorba skleníkových plynů, zejména metanu (CH4), zápachu, nebezpečných výluhů apod. Tento materiál se používá jako rekultivační substrát k rekultivaci skládek.

Druhou výhodou této technologie je, že se dodatečnou separací kompostovatelných složek komunálního odpadu dlouhodobě snižuje celkový objem odpadu, který je ukládán na skládky. Jedním z výstupů automatizované linky na mechanicko-biologickou úpravu odpadů je vysoce výhřevná a k energetickému využití vhodná tzv. "lehká frakce“ – certifikované palivo, které je v zahraničí používáno v elektrárnách, teplárnách nebo cementárnách. Mechanicko-biologická úprava odpadů se provádí zejména v zahraničí, ale i tam se od ní již částečně upouští kvůli malé využitelnosti produktů úpravy. Kompost je totiž znečištěný malými kousky plastů, skla, kovů apod. V ČR se tato metoda úpravy odpadů téměř nevyužívá (1), (2).


(1) Komunální odpad [online]. [cit. 2012-10-12]. Univerzita Karlova v Praze. Dostupné z WWW: http://www.komunalniodpad.eu/?str=pojmy

(2) Způsoby využívání a odstraňování odpadů [online]. [cit. 2012-10-12]. VŠCHT Praha. Dostupné z WWW: http://www.vscht.cz/uchop/udalosti/skripta/1ZOZP/odpady/odpady3.htm

 

Obrázky
Obr. 1: Schéma linky mechanicko-biologické úpravy a podíl jednotlivých frakcí
Obr. 1: Schéma linky mechanicko-biologické úpravy a podíl jednotlivých frakcí
Obr. 2 Palivo odvozené z odpadu
Obr. 2 Palivo odvozené z odpadu
Autor: Jan Habart ©
Odkazy