Pohledy na vybrané téma

Nákladní doprava ve světě

V nákladní dopravě má globálně největší podíl námořní doprava (okolo tří pětin přepravních výkonů). Podíl silniční a železniční dopravy na celkových přepravních výkonech nákladní dopravy je přibližně vyrovnaný.

Výrazná převaha nákladní silniční dopravy, jak je zaznamenávána v EU, je na světě poměrně ojedinělá. V USA, kde má téměř každý obyvatel automobil, se nákladní doprava paradoxně většinou uskutečňuje po železnici. Železniční doprava zde zajišťuje 43 % celkových přepravních výkonů, silniční doprava jen 31 % a podíly ostatních druhů nákladní dopravy jsou výrazně menší. Železnice má největší podíl na pozemní přepravě také v Rusku, Číně, Indii a Kazachstánu. Tyto čtyři země jsou ze všech 35 zemí Asie, kde dominuje železnice, zodpovědné za cca 98 % tunokilometrů.

V zemích jihovýchodní Asie je pro přepravu nákladů naopak rozhodující námořní přeprava.

Letecká nákladní doprava je ve světě používána k přepravě cenného zboží s vysokou hodnotou a malým objemem. Zatímco letecky se přepraví celosvětově asi 1 % zboží, jeho cena představuje zhruba 40 % celkové ceny přepravovaného zboží na světě. Nejčastěji se letecky přepravuje elektronika a značkové oblečení. Více o dovozu zboží naleznete v kapitole: Spotřeba a výroba.

Od 50. let 20. století do rozvoje světové nákladní dopravy zasáhla kontejnerizace. Standardizované ISO kontejnery přinesly revoluci do mezinárodní i vnitrostátní dopravy a přinesly výrazné úspory dříve investované do překládky zboží. Kontejnery jsou po pevnině nejčastěji přepravovány po železnici a v přístavech se překládají na lodě.

 

Obrázky
Graf 1 Skladba nákladní dopravy dle druhů dopravy v ČR, EU28 a ve světě [%]
Graf 1 Skladba nákladní dopravy dle druhů dopravy v ČR, EU28 a ve světě [%] xls; 95kB
Pozn. aktualizace souhrnných dat pro celý svět není k dispozici.
Zdroj: Eurostat, DG Mobility and Transport, MD
Obr. 1 Kontejnerové překladiště – Hong Kong
Obr. 1 Kontejnerové překladiště – Hong Kong
Autor: VictoriaOP
Obr. 2 Trasy a intenzita mezinárodní námořní dopravy
Obr. 2 Trasy a intenzita mezinárodní námořní dopravy
Nízká frekventovanost dopravy na námořních trasách je označena modrou barvou, naopak vysoká intenzita dopravy je na trasách značených červeně.
In: Halpern, B.,In Search of the Last Pristine Places in Our Ocean, [on-line]. [cit. 2013-01-07]. Dostupné z WWW
Odkazy