Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Nástroje k úsporám

Úsporám energie je věnována velká pozornost a zabývá se jimi mnoho vládních dokumentů.

Evropská komise vydala již v roce 2006 Akční plán pro energetickou účinnost, ze kterého vyplývá požadavek 20% zvýšení energetické účinnosti do roku 2020.

Dávno předtím, v roce 1997, byl přijat Kjótský protokol, kde se podepsané země zavázaly ke snížení emisí skleníkových plynů. V prosinci 2012 byla v katarském Dauhá dojednána změna Kjótského protokolu, která pro období 2013–2020 stanovuje pro EU závazek snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti výchozímu roku 1990. Na konci roku 2013 byl zahájen proces ratifikace změny Kjótského protokolu na úrovni ČR i EU.

Možná si řeknete, jak souvisí skleníkové plyny s energetikou? Významně. Téměř 60 % skleníkových plynů v ČR pochází právě z energetiky. Proto je potřeba hledat úspory právě zde.

Ve Státní politice životního prostředí ČR (SPŽP ČR) je úspora energie jednou z nejvyšších priorit. Státní energetická koncepce ČR (SEK) tyto priority rozvádí na konkrétnější požadavky, například úspory tepla v budovách, zvyšování efektivnosti energetických spotřebičů nebo snížení ztrát v rozvodných sítích.

Máme též Zákon o hospodaření s energií, který stanoví opatření pro zvyšování hospodárnosti využívání energie a povinnosti všech osob při nakládání s energií.

Pro úspory energie jsou také vypisovány dotační programy Státním fondem životního prostředí (SFŽP), které podporují například zateplování budov či výstavbu nízkoenergetických budov, výměnu kotle s vyšší energetickou účinností nebo paliva s nižšími emisemi apod.