Pohledy na vybrané téma

Nebezpečné odpady

Jedná se např. o barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, kyseliny, léky a domácí chemikálie, baterie a zářivky, elektrozařízení. Patří sem i obaly znečištěné nebezpečnými látkami. Tyto odpady nebo obaly mají nebezpečné vlastnosti, které mohou mít nepříznivý vliv na zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžných kontejnerů na směsný odpad. Nebezpečný odpad se odevzdává ve sběrných dvorech nebo při mobilním sběru. V případě vysloužilých elektrospotřebičů slouží k jejich odhazování speciální červený kontejner.
 

Kam patří:
Barvy, lepidla, chemikálie, rozebrané elektrospotřebiče mobilní svoz nebezpečného odpadu
sběrný dvůr
Léky lékárna
mobilní svoz nebezpečného odpadu
sběrný dvůr
Elektrospotřebiče (pouze nerozebrané)
Baterie
Zářivky a výbojky
tam, kde se prodávají – elektro, hobby markety, obchodní centra, červený kontejner
školy a instituce, informační centra PRE
mobilní svoz nebezpečného odpadu
sběrný dvůr, speciální boxy
Ledničky, pračky sběrný dvůr
 
Co se s ním děje dál:
Baterie se odvážejí na třídící linku, kde se rozdělí podle typu a velikosti. Poté se chemickými a metalurgickými procesy oddělí kovové sloučeniny.
Elektrozařízení se rozebírají a dále recyklují nebo ekologicky odstraňují. Recyklovatelné materiály a použitelné součásti se vracejí zpět do výroby. 
Léčiva, zbytky barev a chemických látek se většinou spalují ve spalovnách nebezpečných odpadů.
 
Co se z recyklovaných materiálů vyrábí:
Materiály z elektrozařízení se použijí znovu do výroby, kovy z baterií se používají na výrobu kovových výrobků nebo nových baterií.

 

Obrázky
Obr. 1 Kontejner na drobná elektrozařízení
Obr. 1 Kontejner na drobná elektrozařízení
Autor: Pavel Ehrlich
Odkazy