Pohledy na vybrané téma

Negativní vlivy lidské činnosti na půdu

K  degradaci a poškození půdy dochází vlivem různých lidských činností. Kromě samotného zemědělství, které ovlivňuje půdní prostředí aplikací pesticidů a hnojiv, je půda ohrožována řadou chemikálií a škodlivin, které se do půdy dostávají z odpadů, dopravy, průmyslové výroby a těžby surovin. Tento typ kontaminace obvykle vzniká přímým vypuštěním průmyslových odpadů do půdy, prosakováním kontaminovaných povrchových vod do půdy, vyluhováním toxických látek z odpadů uložených na skládkách, nebo protržením podzemních zásobníků a nádrží s chemickými sloučeninami různého druhu a původu.
Působením škodlivých (toxických) látek může nejen docházet k narušení celých ekosystémů, úhynu rostlin a živočichů, ale i k poškození celých lokalit. Z půdy se mohou dostat toxické látky do vody, kde mohou způsobit obdobné škody. Výsledkem je znehodnocená půda, pro kterou se zejména v případě nevyužívaných průmyslových areálů vžil termín „brownfields“. Znehodnocenou půdu již nelze využít zpět k jejím původním účelům, ale lze ji s velkým úsilím alespoň částečně sanovat a rekultivovat, tj. vyčistit a vrátit jí částečně přirozený ráz.

K trvalé degradaci půdy dochází i kvůli jejím záborům pro stavební účely, např. ke stavbě obydlí, průmyslových nebo sportovních komplexů, ale i ke stavbě dopravních komunikací, které způsobuje její „rozdrobení“, tzv. fragmentaci.

 

Obrázky
Obr. 1 Pesticidy jsou aplikovány pomocí mechanizace ve formě postřiku
Obr. 1 Pesticidy jsou aplikovány pomocí mechanizace ve formě postřiku
Autor: Lite-Trac
Obr. 2 Aplikace pesticidů a hnojiv ze vzduchu byla oblíbeným nástrojem socialistického hospodaření
Obr. 2 Aplikace pesticidů a hnojiv ze vzduchu byla oblíbeným nástrojem socialistického hospodaření
Na obrázku je letadlo Zlín Z-37 \"Čmelák\" ve žlutém "zemědělském" zbarvení, které znalo v dobách socialismu v ČR každé dítě.
Odkazy