Pohledy na vybrané téma

Nejlepší dostupné techniky (BAT)

BAT je zkratka (z angl. Best Available Techniques), která znamená nejlepší dostupné techniky a označuje dosud nejúčinnější a nejpokročilejší technologie. BAT se také dá popsat jako soubor opatření zajišťující minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí ve výrobě. V případě odpadů je v první řadě kladen důraz na předcházení vzniku odpadů, a pokud to není možné, tak k omezování emisí a produkce odpadů. BAT jsou uplatňovány nejen v oblasti odpadového hospodářství, ale v celé řadě výrobních průmyslových procesů.

Předcházení emisím a odpadům se může dosahovat např. volbou vhodných nebo výměnou starých technologií a materiálů, správným řízením provozu (tzv. environmentální management), včasnou a důslednou údržbou zařízení. Velká pozornost je také věnována snižování spotřeby primárních surovin, energie, množství vypouštěných odpadních vod, nahrazování toxických látek méně škodlivými apod. Omezování odpadů lze dosáhnout například vracením zbytků z výroby zpět do technologického procesu (např. využití střepů z výroby skla, interní recyklace zbytků s vysokým obsahem železa ve speciálních šachtových pecích při výrobě železa, a v některých případech i využitím produktů čištění odpadních vod či plynů ve výrobě (např. odloučený prach se při výrobě skla přidává do sklářského kmene). Nejlepší dostupné techniky jsou uvedeny v evropských referenčních dokumentech, tzv. BREF (z angl. Reference Document on Best Available Techniques).

 

Obrázky
Obr. 1 Jak by měla fungovat moderní skládka – schéma
Obr. 1 Jak by měla fungovat moderní skládka – schéma
Autor: Ekologie s.r.o.
Odkazy