Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Odpady – třídění, opravy a recyklace

Stav životního prostředí může každý z nás ovlivnit i tím, jak zachází se svým odpadem. Na jedné straně máme možnost vzniku odpadu předcházet a minimalizovat ho. Na straně druhé, když už odpad vznikne, můžeme jej vytřídit.

Odpad, který nevytřídíme, ve většině případů skončí na skládce a díky tomu přicházíme o materiál a energii v odpadu obsažené. Takto nevyužitý odpad je pak nutné nahrazovat novými zdroji, které jsou ve většině případů neobnovitelné. Jejich získávání s sebou nese poškozování životního prostředí ve všech jeho složkách. To znamená, že čím více odpadů se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů bude nutné vytěžit k výrobě nových výrobků. Současně se tak podaří zachytit zdraví nebezpečné látky, které jsou obsaženy v některých výrobcích. Takové látky lze pak využít a případně ekologicky odstranit ty látky, které jsou nevyužitelné.

Průměrný občan ČR za rok vytvoří přibližně 500 kg komunálního odpadu. Z toho je (v průměru):

  • 33 % biologický odpad
  • 18 % papír
  • 14 % plasty
  • 8 % sklo
  • 4 % kovy
  • 23 % zbytek.

To znamená, že celých 77 %, tj. 385 kg z oné půl tuny, se dá znovu využít. Více informací hledejte v samostatném tématu věnujícím se odpadům.Graf 1: Vývoj vzniklých obalových odpadů a struktury jejich složení, ČR [t]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaRGraf 2: Vývoj využití obalových odpadů, ČR [tis. t]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR