Pohledy na vybrané téma

Odpady v Evropské unii

V Evropské unii je otázka odpadové problematiky řízena právními předpisy, které jsou závazné pro všechny členské státy EU (přehled některých právních předpisů je uveden v tabulce níže). Jde o snahu přiblížit nakládání s odpady v EU na přibližně stejnou úroveň.

ČR je také členem Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), která zajišťuje možnosti členských států k vzájemnému porovnávání zkušeností a hledání odpovědí na společné problémy.

Tab. 1 Evropská legislativa v oblasti odpadů

Číslo předpisu Název předpisu
75/442/ES Směrnice Rady o odpadech
78/176/ES Směrnice Rady o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého
82/883/ES Směrnice Rady o postupech monitorování životního prostředí ovlivněného vypouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním
91/689/ES Směrnice Rady o nebezpečných odpadech
1893/2006/ES Nařízení, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech
715/2007/ES Nařízení EP a Rady o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla
850/2004/ES Nařízení EP a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS
1013/2006/ES  Nařízení EP a Rady o přepravě odpadů
1420/1999/ES Nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD

 
Tab. 2 Seznam vybraných závazků, které ukládá EU ke splnění ČR

Odpady Legislativní závazky
Autovraky Nejpozději do 1. ledna 2015 budou vybrané autovraky opětovně použity a využity nejméně v míře 95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovně použity a materiálově využity v míře nejméně 85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok.
Biologicky
rozložitelné odpady
Snížení množství biologicky rozložitelných složek komunálních odpadů ukládaných na skládky alespoň na 50 % do roku 2013 a 35 % do roku 2020.
Elektroodpady

Výrobce elektrozařízení je povinen zajistit využití elektroodpadu předaného zpracovatelům minimálně v tomto rozsahu

  1. u elektrozařízení uvedeného ve skupinách 1 a 10 přílohy č. 7 k zákonu o odpadech (185/2001 Sb.) v rozsahu 80 % jeho průměrné hmotnosti a opětovné použití a materiálové využití komponentů, materiálů a látek v rozsahu 75 % jeho průměrné hmotnosti,
  2. u elektrozařízení uvedeného ve skupinách 3 a 4 přílohy č. 7 k zákonu o odpadech (185/2001 Sb.) v rozsahu 75 % jeho průměrné hmotnosti a opětovné použití a materiálové využití komponentů, materiálů a látek v rozsahu 65 % jeho průměrné hmotnosti,
  3. u elektrozařízení uvedeného ve skupinách 2, 5, 6, 7 a 9 přílohy č. 7 k zákonu o odpadech (185/2001 Sb.) v rozsahu 70 % jeho průměrné hmotnosti a opětovné použití a materiálové využití komponentů, materiálů a látek v rozsahu 50 % jeho průměrné hmotnosti,
  4. u výbojek a zářivek opětovné použití a materiálové využití komponentů, materiálů a látek v rozsahu 80 % jejich hmotnosti.
     
PCB Vlastníci PCB, odpadů PCB a vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení obsahujících PCB jsou povinni do 31. března 2009 vypracovat a zaslat ministerstvu plán postupného odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo plán dekontaminace odpadů PCB nebo zařízení s obsahem PCB pro období 2009 až 2010. Tyto plány musí být splněny nejpozději do 31. prosince 2010; tato povinnost se nevztahuje na vlastníky nebo provozovatele lehce kontaminovaných zařízení. 

Zdroj: Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění