Pohledy na vybrané téma

Odpady v legislativě

S odpady nelze zacházet jen tak, podle uvážení. Podobně jako ostatní oblasti našeho života je i nakládání s odpadem upraveno zákonem, tj. legislativou. V ČR je stěžejním právním předpisem v oblasti odpadů zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jak tomu tak bývá, zákony jsou dlouhé a složité, stejné je to i se zákonem o odpadech. Jeho hlavním smyslem je stanovit pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi a dbát přitom na dodržování ochrany životního prostředí, lidského zdraví a principů trvale udržitelného rozvoje. Dále stanovuje práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. Zákon o odpadech provázejí předpisy, které upřesňují některé jeho části. Pro nás je zajímavá především vyhláška č. 381/2001 Sb., která kromě jiného obsahuje Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů.

Další zákony a vyhlášky, které se váží k odpadovému hospodářství, jsou uvedeny v tabulce níže. Zákon o odpadech je přizpůsoben současné evropské legislativě (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008, o odpadech). Ta mimo jiné vyzývá členy EU, aby do roku 2020 zvýšili podíl recyklace na zpracování komunálního odpadu na 50 %. Česká republika je však tomuto cíli prozatím dosti vzdálená. Ministerstvo životního prostředí proto již několik let pracuje na návrhu novely zákona o odpadech a mělo by ji v dohledné době dokončit.

Tab. 1 Právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství

Číslo předpisu Název právního předpisu
477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
641/2004 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
157/2009 Sb. Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
197/2003 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky
237/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
352/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)