Pohledy na vybrané téma

Odpady ve druhé polovině 20. století

Druhá polovina 20. století byla na území ČR poznamenána socialismem, který ochranu životního prostředí příliš neřešil. Hlavním způsobem odstraňování odpadů bylo skládkování na nezabezpečených skládkách. Každé město a vesnice měly svou vlastní skládku, kde byly koncentrovány odpady z jejich území. Na výstavbu a provoz skládky neexistovaly normy, a tak z odpadů unikaly nebezpečné látky, kontaminovaly povrchovou vodu a půdu a dostávaly se i do vody podzemní. Mimo to končilo na skládce mnoho odpadů, které by se daly opětovně využít – recyklovat. Průmyslové odpady byly ukládány přímo v areálech podniků nebo byly ukládány do odkališť v jejich blízkosti. Většina těchto lokalit zůstala velkým rizikem až do současnosti a jako staré ekologické zátěže jsou s vynaložením vysokých investic postupně čištěny. Sanace, tedy odstranění škod způsobených nevhodným ukládáním odpadům, zůstává velkým tématem dneška (1), (2).


(1) 19. Století – Mezník pro odpady [online]. [cit. 2012-10-12]. Dostupné z WWW: http://www.odpadjeenergie.cz/historie/19-stoleti-meznik-pro-odpady.aspx

(2) FIEDOR, Jiří. Odpadové hospodářství [online]. VŠB-TU Ostrava, 2012. [cit. 2012-20-12]. Dostupné z WWW:
http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/OHO/Odpadove%20hospodarstvi%20I.pdf