Pohledy na vybrané téma

Odpady z průmyslu

Co je odpad z průmyslu, není nikde přesně řečeno ani definováno. Obecně můžeme říci, že je to odpad  z průmyslových činností vznikající při výrobních i nevýrobních procesech v průmyslových podnicích. Tyto odpady jsou charakteristické vysokým podílem nebezpečných odpadů. Do odpadů z průmyslu můžeme zařadit odpady z těchto odvětví:

  • Těžba, při které vznikají odpady z ropných výrobků a těžby ropy (výplachové kapaliny, zeminy z vrtu, používané chemikálie, rafinérské kaly). Odpady z těžby zahrnují také obrovské množství vytěžené a nepotřebné zeminy, kterou je třeba také někam ukládat. Více si můžete přečíst v kapitole Odpady z těžby a výroby energie.
  • Potravinářství, kam patří například odpady ze zpracování masa, potravin a alkoholických a nealkoholických nápojů (očištěná hlína z řepy pro výrobu cukru, suroviny nevhodné ke zpracování, slupky z ovoce a zeleniny, odpady z destilace a další).
  • Stavebnictví, kde se mohou vyskytovat odpady z demoličních a stavebních prací (suť, beton, cihly, vytěžená zemina, dřevo, kovy, výkopové zeminy a jiné).
  • Chemický průmysl, ve kterém vznikají odpady z výroby chemických produktů (kyseliny, hydroxidy, rozpouštědla a jiné). V tomto odvětví vzniká značné množství odpadů, především těch nebezpečných. Jejich zdrojem jsou vedlejší chemické reakce, bez kterých se většina výrobních procesů neobejde.
  • Strojírenství, kde vzniká odpad z provozu strojů a zařízení (odpadní oleje, znečištěné hadry a filtry, chladicí kapaliny, kovové odpady, zbytky barev apod.).
  • Energetika, kde vznikají odpady ze všech typů výroby energie (tepelné elektrárny, teplárny, kotelny). Odpadem z energetiky je například popel, popílek nebo škvára. Energetický průmysl je jedním z největších producentů odpadů.
  • Dále to mohou být odpady ze zemědělství (např. obaly od mořidel osiva a jiných agrochemikálií, chlévská mrva), z těžby dřeva (piliny, odřezky, kůra), odpady z textilního průmyslu (chemikálie, bělidla) (1).

(1) FREIS, Jiří. Stroje pro zpracování odpadu [online]. Ostrava: VŠB – TUO, 2007. Dostupný z WWW  http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/SZO/vyukovy_text.pdf

 

Obrázky
Graf 1 Podíl vybraných odpadů z průmyslových činností na celkové produkci odpadů, ČR, 2017 [%]
Graf 1 Podíl vybraných odpadů z průmyslových činností na celkové produkci odpadů, ČR, 2017 [%] xls; 47kB
Skupiny odpadů z celkové produkce odpadů, zastoupených v menšině: 09 Odpady z fotografického průmyslu, 14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií, 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev, 06 Odpady z anorganických chemických procesů, 11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů, 04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu, 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene, 07 Odpady z organických chemických procesů, 05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí, 13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12).
Zdroj: CENIA (ISOH)
Obr. 1 Odpady ze stavebnictví lze také recyklovat – drcení betonu
Obr. 1 Odpady ze stavebnictví lze také recyklovat – drcení betonu
Obr. 2 Betonový recyklát slouží jako základ nové silnice
Obr. 2 Betonový recyklát slouží jako základ nové silnice
Odkazy