Pohledy na vybrané téma

Odstraňování odpadů

Když už odpad vznikne a nelze jej využít některým z dříve uvedených způsobů (recyklace, využití na rekultivace atp.), musí se odstranit. Jinak by se všude hromadil a časem by nás zavalil. Některé způsoby odstraňování odpadů mohou být zároveň i úpravou odpadů. Pokud se úpravou odstraní nebezpečné vlastnosti odpadu (tedy nebezpečný odpad se stává ostatním), lze tuto úpravu vnímat rovněž jako odstranění nebezpečného odpadu. Jako příklad lze uvést třeba biologické procesy úpravy odpadů. Ze znečištěné zeminy se odstraní nebezpečné látky a zemina je již jiným druhem odpadu (nebezpečný odpad byl odstraněn).

Možností jak se zbavit již nepotřebného a nevyužitelného odpadu je několik. Odpady se odstraňují ukládáním na skládky odpadů, úpravou půdními procesy (např. rozkladem kapalných odpadů nebo kalů v půdě tak, že se pomocí půdních mikroorganismů tyto látky rozkládají na jednodušší organické sloučeniny), hlubinnou injektáží (např. uložením kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu, které se nacházejí hluboko pod zemí), ukládáním do povrchových nádrží (např. vypouštěním kapalných odpadů nebo kalů do speciálně upravených prohlubní, vodních nádrží, lagun), vypouštěním do moří a oceánů (což není v ČR možné), spalováním bez energetického využití, konečným či trvalým uložením (např. v kontejnerech do dolů) a podobně. Některé z těchto postupů odstranění odpadů jsou uvedeny v podkapitolách níže.

V posledním sledovaném roce bylo celkem odstraněno 3 969 706 t odpadů, z toho skládkováním 3 872 934 t odpadů (tj. 12,63 % z celkové produkce odpadů), jiným uložením 20 118 t (tj. 0,07 % z celkové produkce odpadů) a spalováním 76 654 t odpadů, což je 0,25 % z celkové produkce odpadů.Graf 1: Vývoj vybraných způsobů odstraňování odpadů, ČR [% z celkové produkce odpadů]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

Odstraněním se rozumí kódy nakládání s odpady: D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) (skládkováno 12,55 % z celkové produkce odpadů, což je 3 849 419 t), D10 Spalování na pevnině (spáleno 0,25 % z celkové produkce odpadů, což je 76 654 t), D12 Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) (uloženo 0,08 % z celkové produkce odpadů, což je 23 432 t), D4 Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.) (uloženo 0,07 % z celkové produkce odpadů, což je 20 118 t), D5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.) (uloženo 0,0003 % z celkové produkce odpadů, což je 83 t) a D3 Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu, apod.) (takovým způsobem nebylo v ČR nakládáno).

Obrázky
Obr. 1 Odstraňování odpadů
Obr. 1 Odstraňování odpadů
Graf 1 Vývoj vybraných způsobů odstraňování odpadů, ČR [% z celkové produkce odpadů]
Graf 1 Vývoj vybraných způsobů odstraňování odpadů, ČR [% z celkové produkce odpadů] xls; 47kB
Odstraněním se rozumí kódy nakládání s odpady: D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování), D10 Spalování na pevnině, D12 Trvalé uložení, D4 Ukládání do povrchových nádrží, D5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek a D3 Hlubinná injektáž.
Zdroj: CENIA (ISOH)
Graf 2 Podíl odstraněných odpadů (a dalších způsobů nakládání s odpady) na celkové produkci odpadů v ČR, 2017 [%]
Graf 2 Podíl odstraněných odpadů (a dalších způsobů nakládání s odpady) na celkové produkci odpadů v ČR, 2017 [%] xls; 52kB
Do odstranění odpadů se započítává ještě nakládání s odpady D3 Hlubinná injektáž, ale takovým způsobem nebylo v ČR v roce 2017 s odpady nakládáno.
Zdroj: CENIA (ISOH)
Odkazy