Pohledy na vybrané téma

Opětovné použití olejů

Oleje se často využívají v průmyslu i běžném životě lidí. Mohou při nesprávném zacházení způsobit znečištění či poškození životního prostředí. Proto se po jejich použití klade důraz na jejich další zpracování nebo opětovné použití.
Ze zákona o odpadech mají výrobci a dovozci některých průmyslových olejů povinnost zpětného odběru. Oleje jsou pak na náklady výrobců a dovozců předávány zpracovatelům, kteří je připraví pro opětovné použití nebo odstranění.
Při recyklaci použitých olejů se používá fyzikálně-chemických metod (destilace, rafinace apod.) a vždy závisí na druhu oleje a stupni jeho znečištění. Recyklace probíhá:

  • Přímo na místě – filtrací se odstraní mechanické nečistoty a olej se znovu použije. Olej je ale změněn chemicky, proto už nemá úplně stejné vlastnosti. Jen se prodlouží jeho životnost.
  • V ropné rafinerii – filtrací a rafinací se odstraní mechanické a chemické nečistoty a recyklovaný olej se používá jako surovina k výrobě nového oleje. Snižuje se tím spotřeba surové ropy a spotřeba energie. Olej se také může použít při výrobě benzínu a koksu.
  • V zařízení na energetické využití – použitý olej se upraví (odstraní se nečistoty, voda a další látky) a putuje do spalovacího zařízení. Spalováním olejů se vyrábí tepelná a elektrická energie. Tento postup má nevýhodu v tom, že se olej využije jen jednou (1)

V posledním sledovaném roce bylo uvedeno na trh 78 574 tun olejů, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru a zpětně odebráno bylo 3 180 tun olejů. Toto číslo je nízké proto, že se oleje častěji vykupují pro účely jejich znovupoužití nebo odstranění. Jde tedy o výkup odpadů a ne zpětný odběr výrobků. Vývoj množství olejů uvedených na trh a zpětně odebraných v minulých letech zobrazuje graf 1.


(1) Referenční dokument BREF – Zpracování odpadů - 1.2.6 Zařízení na zpracování odpadního oleje [online]. 2006. [cit. 2012-12-10]. Dostupné z WWW: http://www.ippc.cz/obsah/CF0207.

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj množství olejů, na které se vztahuje zpětný odběr, a množství zpětně odebraných olejů, ČR [t]
Graf 1 Vývoj množství olejů, na které se vztahuje zpětný odběr, a množství zpětně odebraných olejů, ČR [t] xls; 43kB
Mezi množstvím olejů, na které se vztahuje zpětný odběr, a množstvím zpětně odebraných olejů v jednotlivých letech jsou obrovské rozdíly. Oleje mají totiž svoji životnost, a proto byly mnohdy zpětně odebrány až po jejich dosloužení. Navíc velké množství olejů uvedených na trh nebylo po jejich dosloužení odebráno v režimu zpětného odběru výrobků. Byly vykoupeny (zpracovatel nabídl finanční odměnu) za účelem znovuvyužití nebo odstranění (oleje se staly odpadem).
Zdroj: Data uváděná v Ročních zprávách povinnými osobami dle přílohy č. 19 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
Graf 2 Vývoj podílu odpadů z olejů materiálově využitých rafinací nebo opětovným použitím z celkové produkce odpadů v ČR [%]
Graf 2 Vývoj podílu odpadů z olejů materiálově využitých rafinací nebo opětovným použitím z celkové produkce odpadů v ČR [%] xls; 48kB
Mohlo by se zdát, že je tento způsob materiálového využití používán jen v malé míře. To je způsobeno tím, že podíly jednotlivých způsobů materiálového využití jsou vypočteny z celkové produkce všech odpadů.
Zdroj: CENIA (ISOH)
Obr. 1 Systém nakládání s odpadními oleji
Obr. 1 Systém nakládání s odpadními oleji
Zdroj: CENIA
Odkazy