Pohledy na vybrané téma

Osobní doprava ve světě

Nejvýznamnější formou osobní dopravy na světě je doprava silniční, která zaujímá okolo 75 % celkových přepravních výkonů osobní dopravy. Podíl individuální automobilové dopravy je více než 60 % celkových přepravních výkonů.

Jak můžeme zjistit z grafu 1, situace se skladbou osobní dopravy v ČR, v EU27 a ve světě je podobná. Nejvyšší převahu individuální automobilové dopravy má Evropská unie. V posledních letech zaznamenává velký rozvoj letecká doprava, jejíž přepravní výkony ovlivňuje především poptávka turistického průmyslu, tedy stále větší zájem lidí cestovat na dovolenou letadlem.

V různých částech světa však existují v dopravě velké regionální rozdíly ve skladbě a rozvoji osobní dopravy, které jsou ovlivněny hlavně polohou (přírodními podmínkami) a úrovní vyspělosti daných regionů. Podle stavu osobní dopravy můžeme země rozdělit do tří hlavních skupin − rozvinuté země, rychle se rozvíjející země a rozvojové země.

 

Obrázky
Graf 1 Skladba osobní dopravy dle druhů dopravy v ČR, EU28 a ve světě [%]
Graf 1 Skladba osobní dopravy dle druhů dopravy v ČR, EU28 a ve světě [%] xls; 89kB
Pozn. aktualizace souhrnných dat pro celý svět není k dispozici.
Zdroj: Eurostat, EC DG Mobility and Transport, MD ČR
Odkazy