Pohledy na vybrané téma

Oxid dusičitý

Oxid dusičitý (NO2) je typickou škodlivinou spojovanou s dopravou. Patří do skupiny látek označovaných oxidy dusíku (NOx). Tato látka dráždí dýchací systém a snižuje jeho imunitu, podobně jako prašné částice. Výsledkem působení nadlimitních koncentrací NO2 je tak zvýšený výskyt onemocnění dýchacích cest a zvýšený výskyt astmatických obtíží a alergií u dětí i dospělých. Podíl jednotlivých druhů dopravy na emisích NOx se významně liší. Největší část zaujímá nákladní silniční doprava (graf 1).  Nejvyšší koncentrace NO2 jsou dosahovány ve městech a v lokalitách s velkou dopravní zátěží (obr. 1 a graf 2). Pokud je tedy na některém místě hodnota této škodliviny zvýšená, je velmi pravděpodobné, že za tím stojí doprava.