Pohledy na vybrané téma

Paliva v dopravě

Všechny motorové dopravní prostředky, tedy auta, vlaky, autobusy, letadla a další, potřebují pro svůj pohon nějaké palivo. Určitě znáte benzín a naftu, možná i letecký petrolej. Látek, které jsou schopny spalovat současné motory, je však mnohem více. Pro ty ostatní se vžilo označení alternativní paliva.

Můžeme říci, že doprava je v současnosti téměř plně závislá na spalování fosilních paliv: ať již v přímé formě (ropné produkty), nebo prostřednictvím elektrické energie získané z uhlí, ropy a zemního plynu. Pouze menší část elektrické energie pro dopravu je vyráběna z nefosilních, tj. čistých zdrojů, jako jsou obnovitelné zdroje energie a energie jaderná.

Ropnými produkty používanými v dopravě jsou benzín, nafta, topný olej a letecký petrolej. Většina paliv, označených jako alternativní, také vznikají z fosilních zdrojů. Z ropy pochází ropný zkapalněný plyn (LPG), ze zemního plynu se vyrábí stlačený zemní plyn (CNG) a zkapalněný zemní plyn (LNG). Nefosilním palivem budoucnosti je vodík, který však zatím nemá v dopravě širší využití.

Závislost dopravy na neobnovitelných zdrojích je vzhledem k neustále rostoucí dopravě a jejímu významu v globální ekonomice dlouhodobě neudržitelná. Navíc jsou se spalováním fosilních paliv spojeny významné zátěže životního prostředí, jako je produkce skleníkových plynů a dalších znečisťujících látek. Proto se v současnosti hledají nová alternativní paliva, která by ta docházející nahradila. Jejich vývoj a hlavně širší využití je však zatím na počátku.

 

Obrázky
Obr. 1 Ropná rafinérie Slovnaft v Bratislavě
Obr. 1 Ropná rafinérie Slovnaft v Bratislavě
Autor: Frettie
Odkazy