Pohledy na vybrané téma

Plasty 
 

Kam patří:
Plasty se třídí do žlutých sběrných nádob, nebo se dají odevzdat do sběrných dvorů. 
 
Co patří do kontejnerů:
PET lahve i s víčky, sáčky, folie, plastové kelímky, polystyren, plastové obaly a výrobky.
Každá obec má vlastní seznam odpadů, které se do kontejnerů mohou vyhazovat. Obaly a PET lahve je nutno sešlápnout, aby se ušetřilo místo v kontejneru pro další odpady.
 
Co nepatří do kontejnerů:
Linoleum a jiné výrobky z PVC, novodurové potrubí, obaly od nebezpečných látek, molitan, mastné plastové obaly.
 
Co se s ním děje dál:
Plasty se svezou na dotřiďovací linku, kde se ručně vytřídí jednotlivé druhy plastů. Poté se roztříděné plasty lisují do balíků a odvážejí ke zpracování na recyklační linky, kde se zpracovávají. Každý druh plastu se zpracovává trochu jinou technologií. Souhrnně jde ale o procesy vyčištění od nečistot, mletí a drcení, mísení a posléze tavení a výrobu plastových granulí. Ty se pak spolu míchají a znovu taví a z roztaveného materiálu se pomocí vzduchu vytlačují, vyfukují anebo vstřikují výrobky do požadovaného tvaru. Plasty se dají recyklovat i chemicky. Pomocí pyrolýzy se odpad rozloží na jednoduché látky (kapalné a plynné uhlovodíky). Další využití plasty nacházejí při výrobě tuhého alternativního paliva, které se nejčastěji spaluje v cementárnách.
 
Co se z recyklovaných materiálů vyrábí:
Z PET lahví se vyrábí vlákna pro textilní průmysl (výplně přikrývek, spacáků, bund). Z fólií a sáčků se opět vyrábí sáčky, fólie a pytle. Ze směsi plastů se pak vyrábí různé výrobky, jako odpadkové koše, plotové desky, zatravňovací dlaždice, zahradní nábytek apod.  

 

Obrázky
Obr. 1 Označení plastových obalů a výrobků
Obr. 1 Označení plastových obalů a výrobků
Tyto jednoduché šipky, na rozdíl od plného symbolu recyklace, označují druh materiálu, ze kterého je daný produkt nebo jeho obal vyroben.
Obr. 2 Schéma procesu recyklace plastů
Obr. 2 Schéma procesu recyklace plastů
Obr. 3 Třídící linka – třídění vyseparovaných plastových odpadů
Obr. 3 Třídící linka – třídění vyseparovaných plastových odpadů
Zdroj: www.mzp.cz
Obr. 4 Kontejner na plasty
Obr. 4 Kontejner na plasty
Autor: Pavel Ehrlich
Odkazy