Pohledy na vybrané téma

Produkce a nakládání s odpady v ČR a EU

Porovnáme-li produkci odpadů v ČR za rok, přepočtenou na jednoho obyvatele, s ostatními státy v EU, zjistíme, že ČR patří mezi státy s velmi nízkou produkcí odpadů (viz graf 1). V roce 2012 zaujímala ČR s hodnotou 2,2 t na obyvatele sedmé nejnižší místo. Nejvyšší produkci odpadů na obyvatele za rok mělo Bulharsko, více než 22 t – to znamená 10x více než v ČR. Naopak nejméně odpadů na obyvatele za rok (0,8 t) vyprodukovalo Chorvatsko. Průměrně bylo v roce 2012 v EU vyprodukováno na jednoho obyvatele téměř 5 t odpadů.

V grafu 3 je srovnáváno nakládání s odpady v členských zemích EU za rok 2012. V EU převažuje materiálové využití odpadů následované skládkováním. Mezi státy, které skládkují více než 90 % odpadů, patří balkánské státy (Rumunsko a Bulharsko), zatímco státy jako Nizozemsko a Belgie skládkovaly v roce 2012 méně než 10 % odpadů.

Co se týče produkce komunálních odpadů, patří ČR opět mezi státy s velmi nízkou produkcí v rámci celé EU (viz graf 2). Snížená produkce směsného komunálního odpadu souvisí s úrovní třídění odpadů (plasty, papír sklo, nápojové kartony a jiné). Čím vyšší je úroveň třídění, tím méně směsného komunálního odpadu vzniká. 

Při porovnání nakládání s komunálními odpady je mezi ČR a státy EU největší rozdíl v podílu odstraňování komunálních odpadů spalováním, resp. energetickým využitím. Stejně jako v ČR je nejpoužívanějším způsobem odstraňování komunálních odpadů v EU skládkování (viz graf 4).Graf 1: Mezinárodní srovnání celkové produkce odpadů na obyvatele [t/obyv.]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

Obrázky
Graf 1 Mezinárodní srovnání celkové produkce odpadů na obyvatele [t/obyv.], 2016
Graf 1 Mezinárodní srovnání celkové produkce odpadů na obyvatele [t/obyv.], 2016 xls; 39kB
Podkladová data do Eurostatu zasílá ČSÚ, odchylky dat mezi ČSÚ a ISOH jsou způsobeny odlišným zpracováním dat (jiná metodika sběru dat a odlišná definice komunálních odpadů).
Zdroj: Eurostat
Graf 2 Mezinárodní srovnání produkce komunálních odpadů na obyvatele [kg/obyv.], 2016
Graf 2 Mezinárodní srovnání produkce komunálních odpadů na obyvatele [kg/obyv.], 2016 xls; 40kB
Podkladová data do Eurostatu zasílá ČSÚ, odchylky dat mezi ČSÚ a ISOH jsou způsobeny odlišným zpracováním dat (jiná metodika sběru dat a odlišná definice komunálních odpadů).
Zdroj: Eurostat
Graf 3 Mezinárodní srovnání struktury nakládání s odpady [%], 2016
Graf 3 Mezinárodní srovnání struktury nakládání s odpady [%], 2016 xls; 54kB
Podkladová data do Eurostatu zasílá ČSÚ, odchylky dat mezi ČSÚ a ISOH jsou způsobeny odlišným zpracováním dat (jiná metodika sběru dat a odlišná definice komunálních odpadů).
Zdroj: Eurostat
Graf 4 Vývoj způsobů nakládání s komunálními odpady v EU28 [kg/obyv.], 2006–2016
Graf 4 Vývoj způsobů nakládání s komunálními odpady v EU28 [kg/obyv.], 2006–2016 xls; 43kB
Podkladová data do Eurostatu zasílá ČSÚ, odchylky dat mezi ČSÚ a ISOH jsou způsobeny odlišným zpracováním dat (jiná metodika sběru dat a odlišná definice komunálních odpadů).
Zdroj: Eurostat
Odkazy