Pohledy na vybrané téma

Potenciální energie

Potenciální energii mají tělesa, která:

  • se nacházejí v silových polích jiných těles – v gravitačním poli Země se jedná o tíhovou potenciální energii (těleso v určité výšce nad zemí má energii na to, aby spadlo na zem)
  • jsou pružně deformovaná – těleso má potenciální energii pružnosti (např. při stlačení nebo natažení pružiny, napnutí tětivy luku)

Potenciální energii vyjadřuje rovnice:

Ep = m.g.h,

kde m je hmotnost tělesa, g je gravitační konstanta o velikosti 9,8 m/s a h je výška nad zemí nebo jiná předem určená nulová hladina tíhové potenciální energie.

Příkladů využití potenciální energie můžeme vidět v běžném životě spoustu.

  • Na vrcholu sjezdovky má v sobě lyžař nahromaděnou potenciální (polohovou) energii a cestou z kopce dolů se nahromaděná energie mění v energii kinetickou (pohybovou) – lyžař jede určitou rychlostí z kopce dolů.
  • Když se kladivo zvedá nahoru, hromadí v sobě potenciální energii. Když jím udeříme, energie se spotřebuje na zatlučení hřebíku.
  • Nahromaděnou potenciální energii vody využívá i přečerpávací vodní elektrárna.
  • Voda, která pramení v horách, stéká dolů do údolí.