Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Používání kvalitnějších paliv

Vzniku emisí znečišťujících látek lze předcházet používáním kvalitnějších paliv. Kvalitnějším palivem rozumíme například uhlí o nižším obsahu síry (S), dusíku (N), rtuti (Hg) atd. Jeho spalováním vzniká menší množství oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx) a snižuje se obsah těžkých kovů ve spalinách.

Kvalita paliva je dána kvalitou ložiska. Například obsah síry v uhlí kolísá podle druhu i podle místa původu a pohybuje se v rozmezí od 0,5 do 10 % jeho hmotnosti. V černém uhlí je obsah síry nižší než v hnědém, obvykle kolem 1 %. Česká hnědá uhlí mají přibližně 1 až 3 % síry, jsou však i hnědá uhlí s obsahem síry 10 %. Kvalitu paliva lze do určité míry ovlivnit při úpravě paliva po jeho vytěžení.

Ropa je směsí velkého množství látek a její složení se liší podle místa vzniku. Podle hustoty se například rozlišuje ropa lehká či těžká, podle obsahu síry se rozlišuje ropa sladká (obsahuje málo síry) a kyselá (obsahuje více než 0,5 % síry). Složení ropy pak určuje postupy a náročnost jejího dalšího zpracování. Kvalitu paliv z ropy ovlivňuje složení zpracovávané suroviny, ale také způsob jejího zpracování v rafineriích a v petrochemickém průmyslu.

Zemní plyn obsahuje kromě methanu (CH4) i malý podíl vyšších uhlovodíků, vlhkosti a síry. Nežádoucí složky (vlhkost a sirovodík) se ze zemního plynu odstraňují dříve, než se plyn rozvede do distribuční sítě. Další plynné uhlovodíky (ethan, propan a butan) v plynu nevadí. Odstraňují se pouze uhlovodíky, které jsou za normálních podmínek kapalné.