Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Předcházení vzniku emisí

Vhodným způsobem zabránění negativních vlivů na životní prostředí je předcházení samotnému vzniku emisí. Pokud totiž znečištění vůbec nevznikne, není potřeba jej opět ze životního prostředí odstraňovat ani jej následně nějakým vhodným způsobem zneškodňovat a likvidovat.

Toto platí u všech složek životního prostředí, ať již se jedná o emise do ovzduší, znečištění odpadních vod, půdy, nebo například předcházení vzniku odpadů.
Předcházet vzniku emisí v energetice lze několika způsoby:

  • použitím kvalitnějších paliv
  • náhradou fosilních paliv obnovitelnými zdroji
  • využíváním moderních technologií

Tyto tři metody jsou mezi sebou obvykle kombinovány. Předcházení vzniku emisí, resp. opatření proti jejich zvyšování, je předmětem mnoha národních, evropských i světových politik životního prostředí. Proto mezi nástroje na jejich omezení či prevenci můžeme považovat i právní nástroje.

Zajímavým nástrojem ke snížení emisí skleníkových plynů je systém emisních povolenek. Povolenka je jakýsi poukaz, který umožňuje vypouštět určité množství emisí skleníkových plynů. Jednotlivé podniky dostanou přidělen určitý počet povolenek na rok. Celkový počet povolenek je omezený, a proto se provozovatelé snaží vejít do povoleného množství emisí. Pokud vyprodukují méně oxidu uhličitého (CO2) než na kolik mají povolenky, mohou tyto poukazy prodat (tím vlastně získají finanční odměnu za ušetření emisí). V opačném případě je lze koupit. Obchodování s povolenkami probíhá mezi jednotlivými provozovateli, ale také na mezinárodní úrovni.