Pohledy na vybrané téma

Přeshraniční přeprava odpadů a Basilejská úmluva

Při přeshraniční přepravě odpadů se rozlišuje, jak bude přeprava odpadů probíhat, a to podle charakteru odpadů (nebezpečné, ostatní), podle účelu přepravy (materiálové využití, energetické využití, odstranění) a podle zemí, do nichž nebo z nichž se přeprava uskutečňuje (země v EU a mimo EU). Dovoz, vývoz a tranzit odpadů podléhá souhlasu Ministerstva životního prostředí (MŽP) a musí být v souladu s Basilejskou úmluvou o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich odstraňování. Odpad, který vznikl v ČR, se má přednostně využít nebo odstranit v ČR. Přeshraniční přeprava odpadů do ČR za účelem odstranění je zakázána, s výjimkou odpadů vzniklých v sousedních státech následkem živelních pohrom nebo při stavu nouze. Na přeshraniční přepravu úředně dohlíží MŽP, které má pravomoc udělit souhlas k přeshraniční přepravě odpadů anebo ji zamítnout. Dovoz odpadů do ČR je uskutečňován za účelem jejich dalšího zpracování. Nejvíce dováženými komoditami jsou odpad železných kovů, odpad plastů, struska, tuhý pryžový odpad, textilní odpad a oděvy.

Tab. 1 Basilejská úmluva a její cíle

BASILEJSKÁ ÚMLUVA
Basilejská úmluva, sjednaná v roce 1989 v Basileji, představuje celosvětově důležitý dokument o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich odstranění. Upravuje pohyb nebezpečných odpadů přes státní hranice za účelem jejich odstraňování a využívání. Obsahuje seznamy odpadů, při jejichž přepravě je potřeba souhlasu příslušných států a orgánů. Obsahuje i označení odpadů. Cíle Basilejské úmluvy jsou uvedeny v tabulce 1. Česká republika, jako nástupnický stát Československé republiky, přejala Basilejskou úmluvu od 1. 1. 1993. 
 
CÍLE BASILEJSKÉ ÚMLUVY
Snížit pohyby nebezpečných a ostatních odpadů přes hranice států na minimum v souladu s postupy pro správné nakládání s těmito odpady z hlediska životního prostředí.
Odstraňovat nebezpečné odpady a ostatní odpady co nejblíže jejich zdroji.
Minimalizovat vznik nebezpečných odpadů co do množství a nebezpečnosti.
Zajistit přísnou kontrolu pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a prevenci nelegální přepravy.
Zakázat přepravu nebezpečných odpadů do zemí, které nemají právní, administrativní a technickou kapacitu k jejich nakládání a odstraňování v souladu s metodami šetrnými k životnímu prostředí.
Pomáhat rozvojovým zemím a zemím s měnící se ekonomikou při změně systémů řízení nakládání s odpady bezpečného pro životní prostředí, které jsou v těchto zemích vytvářeny.