Pohledy na vybrané téma

Přízemní ozón a fotochemický smog

Ke škodlivým látkám patří i ty, které vznikají druhotnými chemickými reakcemi ze škodlivin pocházejících z dopravy. Tyto reakce, které se odehrávají se v atmosféře, potřebují ke svému vzniku sluneční záření, a proto jim říkáme fotochemické. Produkty těchto reakcí mohou být dokonce nebezpečnější než látky původní.

Nejvýznamnější látka, která takto vzniká, je ozón (O3). Mluvíme však o ozónu přízemním. Ten, který se nachází vysoko nad zemským povrchem, v tzv. ozonosféře, je pro nás naopak příznivý. Pohlcuje totiž část škodlivého ultrafialového záření a odráží tvrdé kosmické záření. S jeho úbytkem souvisí výskyt ozónové díry. Přízemní ozón člověku škodí, nejvíce však škodí vegetaci, jelikož brání fotosyntéze a tedy i růstu rostlin. Někdy vede i k jejich předčasnému úhynu.

Doprava také zásadním způsobem přispívá ke vzniku fotochemického smogu, který se vyskytuje ve městech s intenzivní dopravou během letních měsíců. Tvoří jej převážně vysoké koncentrace přízemního ozónu, díky kterému může být pozorován jako namodralý opar, a směs uhlovodíků, oxidů dusíku (NOx) a oxidů uhlíku (CO, CO2). V ČR jsou koncentrace ozónu (O3) sledovány od roku 1992 v rámci sítě AIM (automatizovaný imisní monitoring), kde se měří i další znečišťují látky v ovzduší.

 

Obrázky
Obr. 1 Mapa oblastí s překročenými 8hodinovými klouzavými průměrnými koncentracemi ozónu, průměr za tři roky, 2011-2013, ČR  [μg/m<sup>3</sup>]
Obr. 1 Mapa oblastí s překročenými 8hodinovými klouzavými průměrnými koncentracemi ozónu, průměr za tři roky, 2011-2013, ČR [μg/m3]
Zdroj: ČHMÚ
Obr. 2 Mapa oblastí s překročenými koncentracemi přízemního ozónu [index AOT 40] pro ochranu ekosystémů a vegetace, průměr za pět let, 2009-2013, ČR
Obr. 2 Mapa oblastí s překročenými koncentracemi přízemního ozónu [index AOT 40] pro ochranu ekosystémů a vegetace, průměr za pět let, 2009-2013, ČR
Zdroj: ČHMÚ
Obr. 3 Fotochemický smog v Los Angeles
Obr. 3 Fotochemický smog v Los Angeles
CC Public Domain
Odkazy