Pohledy na vybrané téma

Produkce odpadů dle skupin odpadů

Abychom se v záplavě různých druhů odpadů vyznali a dokázali je snadno identifikovat a porovnávat jejich produkci, vytvořili jsme tzv. katalog odpadů. V něm jsou odpady děleny do 20 základních skupin, které jsou dále rozčleněny do několika dalších podskupin. Produkce odpadů podle skupin odpadů je vypsána v Tab. 1, kde je vidět, že nejvíce odpadů vzniká ze stavební a demoliční činnosti, následuje komunální odpad, jehož produkce trvale vzrůstá. Grafické vyjádření tabulky je k dispozici v grafu 1.

Tab. 1 Produkce odpadů dle skupin odpadů v ČR v roce 2013

Zdroj: CENIA (ISOH)

Skupina Název Množství odpadů [t]
01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 139 783
02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin 309 274
03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 148 915
04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu  79 217
05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí 12 462
06 Odpady z anorganických chemických procesů 15 664
07 Odpady z organických chemických procesů 102 547
08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev 38 023
09 Odpady z fotografického průmyslu 1 916
10 Odpady z tepelných procesů 2 124 872
11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů 72 549
12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů  621 140
13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12) 141 044
14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08) 3 953
15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 1 007 637
16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 683 571
17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 17 904 590
18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a/nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí) 36 739
19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 2 144 323
20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru  5 028 289
50 Odpady vzniklé z elektroodpadů 1 106