Pohledy na vybrané téma

Proudové motory

Proudový motor je využíván pro pohon letadel. Patří mezi reaktivní motory, u kterých je přeměna vnitřní energie paliva na mechanickou založena na třetím Newtonovu pohybovém zákonu (zákon akce a reakce). Spalováním paliva vznikají plyny, které unikají tryskou v zadní části motoru do okolí. Síla vypuzující plyny z motoru je akce, tzv. tah motoru, síla opačného směru, která působí na samotný motor a tím uvádí do pohybu např. letadlo, je reakce. Tah motoru závisí na množství plynů unikajících z motoru a na jejich rychlosti. Motory moderních dopravních letadel jsou větší a urychlují větší množství plynů – mohou proto pracovat v nižších otáčkách a jsou tak tišší a ekonomičtější než starší proudová anebo vojenská letadla. Jako palivo je využíván letecký petrolej. Hlavními konstrukčními prvky proudového motoru jsou plynová turbína a kompresor. Proudové motory umožňují letadlům dosahovat nadzvukových rychlostí. Jak proudový motor funguje, vám objasní obrázek 1 nebo použitá animace.

 

Obrázky
Obr. 1 Schéma proudového motoru
Obr. 1 Schéma proudového motoru
Autoři: Jaroslav Reichl, Martin Všetička
Odkazy