Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Průmysl

Rozvoj moderního průmyslu je nezbytný. Vedle užitku však lidstvu přináší i četné problémy. Protože zahrnuje veškeré činnosti od těžby surovin přes jejich zpracování až po vznik konečného výrobku, je logické, že významnou měrou ovlivňuje životní prostředí. Průmyslová výroba zatěžuje vodu, vzduch i půdu emisemi znečišťujících látek, přetváří krajinu a negativně tak působí na životní prostředí i lidské zdraví. Vliv průmyslu na životní prostředí je dán těžbou surovin, vlastními průmyslovými technologiemi, výstavbou a provozem průmyslových areálů, dopravou a produkcí průmyslových odpadů. Průmysl však nejen vyrábí, ale i spotřebovává. V České republice je dokonce na prvním místě v konečné spotřebě energie.

Z jednotlivých průmyslových odvětví mají kromě energetického průmyslu na životní prostředí největší vliv materiálově a energeticky náročná odvětví, jako je hutnictví, výroba stavebních hmot nebo chemický průmysl. Některá odvětví mají vliv hlavně na kvalitu ovzduší (energetika, hutnictví, výroba stavebních hmot, chemický průmysl), jiná ovlivňují více kvalitu vody (papírenský, textilní a potravinářský průmysl), další zas produkují značné objemy odpadů (např. hutnický průmysl, výroba stavebních hmot). Chemický průmysl je kromě jiného specifický úrovní nebezpečnosti svých produktů i odpadů, které obsahují často vysoce toxické látky.

Emise znečišťujících látek z průmyslu tvoří nejčastěji sloučeniny oxidů síry (SOx), uhlíku (CO a CO2), dusíku (NOx), chlóru (Cl), prachové částice (PM) a další chemické látky, jako jsou např. VOC