Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Průmysl zpracování paliv

Zpracování paliv představuje riziko pro životní prostředí zejména z pohledu znečištění vody a půdy ropnými látkami, které vznikají jako odpad z petrochemické výroby, nebo unikají při dopravě ropy a jejích produktů. Toto odvětví se podílí i na znečišťování ovzduší. Ropa se dostává do vody i rutinním vyplachováním tankerů nebo při jejich plnění mořskou vodou, aby loď byla stabilní i při plavbě bez nákladu.

Při zpracování paliv (rafinace ropy a regenerace minerálních olejů) vznikají i skládky nebezpečných odpadů, nazývané ropné laguny. Ty představují nejvýznamnější staré ekologické zátěže v ČR.

Emise do ovzduší z petrochemického průmyslu vznikají z větší části při manipulaci s některými ropnými produkty (benzín, kerosin, rozpouštědla), kdy dochází k úniku těkavých organických látek (VOC) a také metanu (CH4), který je skleníkovým plynem. Jedná se o tzv. fugitivní emise, jejichž zdrojem je kromě zpracování a manipulace s palivy i těžba uhlí. Fugitivní emise společně s používáním rozpouštědel tvoří více než polovinu celkových emisí těkavých organických látek v ČR.