Pohledy na vybrané téma

Půda a ostatní složky životního prostředí

Všechny složky životního prostředí jsou spolu vzájemně propojeny a navzájem se ovlivňují. Bez vody a vzduchu by nemohl na naší planetě existovat život. Živé organismy zase umožňují koloběh živin v půdě a ovlivňují tím její kvalitu. Půda jim za to poskytuje základní životní potřeby.

Pokud je některá z těchto složek narušena, ovlivní to i složky ostatní. Znečištěná voda, která pronikne do půdy, může způsobit úhyn půdních organismů. Půda pak ztrácí samočistící schopnost, na které se tyto organismy vydatně podílejí. To má za následek sníženou úrodnost půdy, rostliny nemají dostatek kvalitních živin, tím se jejich populace sníží, některé druhy zaniknou. Býložraví živočichové pak nemají dostatek potravy, což nakonec v rámci potravního řetězce způsobí i nedostatek u masožravých živočichů a člověka.