Pohledy na vybrané téma

Půda v národním hospodářství ČR

Českou republiku lze v rámci Evropy považovat za tradiční zemědělskou oblast. Půda má pro naši společnost, národní identitu a ekonomickou soběstačnost, nedocenitelnou hodnotu. Ta spočívá zejména v naplňování tří základních funkcí:

  • Produkční – zajišťuje výživu obyvatelstva a výrobu dalších nepotravinářských surovin a produktů. Patří sem textilní, farmaceutické, technické nebo energetické plodiny, jako je len, konopí a řepka olejná. Ze lnu se vyrábí textil, konopí má široké uplatnění, např. při výrobě textilu, lan, pytlů, léčivých a kosmetických produktů, řepka olejná se přidává do pohonných hmot.
     
  • Krajinotvorný a ekologický – utváří a udržuje ráz krajiny, ovlivňuje vodní hospodářství, biosféru, atmosféru a pomáhá tak udržovat stabilitu zemského ekosystému jako celku. Půda např. zabraňuje povodním tím, že je schopna vsáknout značný objem vody po dešti, která by se jinak rozlila do okolí a způsobila škody.
     
  • Sociální – zajišťuje pracovní příležitosti pro venkovské obyvatelstvo, které má díky hospodaření zajištěnou obživu a tím také přispívá k zachování osídlení venkova.