Pohledy na vybrané téma

Půdní druhy a půdní typy – z čeho se skládá půda?

Půdy se skládají ze čtyř hlavních složek, minerální (anorganické) a organické složky, vody a vzduchu. Organická složka půd je tvořena živými organismy, zejména rostlinami a půdními organismy, jejichž odumřelé zbytky tvoří zdroj půdního humusu. Minerální složka půdy je tvořena především různými druhy minerálů neboli nerostů, jako je např. křemen.

Podle zastoupení jednotlivých složek se půdy dělí na různé půdní typy a druhy. Podle toho, zda převažuje minerální či organická složka, lze dělit půdy na minerální a organické. Minerální půdy obvykle obsahují 1–6 % organických látek, zatímco organické půdy více než 50 %. Zastoupení druhů i typů půd je v České republice velice pestré. Většina půd v ČR je minerálních – největší podíl v těchto půdách zaujímá minerální složka (45 %), 5 % tvoří organická složka, a zbývajících 50 % představuje voda a vzduch. Naopak organické půdy (půdy rašelinišť) se vyskytují zejména v boreálních a mírných oblastech Severní Ameriky, Evropy i Asie, zvláště v lokalitách zamokřených, bažinatých s mělkou hladinou podzemní vody a dále ve vyšších oblastech s vysokým poměrem srážek a mírou výparu vody z rostlin, tzv. evapotranspirace.(1)


(1)Šarapatka, B. Pedologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996. 235 s. ISBN 80-70
67-590