Pohledy na vybrané téma

Recyklace

Recyklace, slovo, které dnes slyšíme téměř na každém kroku. Co si pod ním představit? Recyklace je způsob nakládání s odpadem, který směřuje k jeho dalšímu využití. Odpad je znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Recyklace nezahrnuje energetické využití odpadů, ani přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál. Při recyklaci jde o opakované (cyklické) uvedení materiálu zpět do výrobního cyklu, odtud název tohoto procesu. Jde tedy o veškeré materiálové využití odpadu. Díky recyklaci dochází k úsporám obnovitelných i neobnovitelných zdrojů (např. recyklací vytříděného papíru ušetříme dřevo, které je potřebné k jeho výrobě a energii a palivo při těžbě dřeva.)

Recyklaci lze rozdělit do dvou kategorií: přímou, kdy je odpad opětovně použit bez jakýchkoliv úprav (využití demontovaných součástek z autovraků ve vozidlech) a nepřímou, kdy je odpad třeba upravit před jeho využitím jako druhotné suroviny pro další výrobu (např. využití vytříděných kovů, skla, plastů, papíru, apod.). Zásadní podmínkou recyklace je separace, tedy třídění odpadů a zpětný odběr výrobků. Například recyklace plastů se provádí v zařízeních na zpracování plastů, kde se z nich vyrábí např. balicí fólie, plastové pytle a sáčky apod. Sklo se recykluje přímo ve sklárnách, kde se z něj vyrábí například lahve na chemické látky a další.

 

Obrázky
Graf 1 Podíl jednotlivých způsobů materiálového využití odpadů přepočtený na celkovou produkci odpadů v ČR, 2017 [%]
Graf 1 Podíl jednotlivých způsobů materiálového využití odpadů přepočtený na celkovou produkci odpadů v ČR, 2017 [%] xls; 71kB
Jak lze vidět z grafu, materiálově se využívají (tedy recyklují) více než tři čtvrtiny všech odpadů vyprodukovaných v ČR.
Zdroj: CENIA (ISOH)
Obr. 1 Značení výrobků nebo obalů vyrobených z recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů.
Obr. 1 Značení výrobků nebo obalů vyrobených z recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů.
Tzv. tříšipkové symboly jsou zpravidla doprovázeny informací o druhu materiálu.
Obr. 2 Dotřiďovací linka – třídění vyseparovaných plastových odpadů
Obr. 2 Dotřiďovací linka – třídění vyseparovaných plastových odpadů
Zdroj: www.mzp.cz
Obr. 3 Rozebírání vysloužilých elektrospotřebičů před recyklací
Obr. 3 Rozebírání vysloužilých elektrospotřebičů před recyklací
Autor: Martin Mach Ondřej ©
Obr. 4 Příklad schématu recyklačního procesu
Obr. 4 Příklad schématu recyklačního procesu
Odkazy