Pohledy na vybrané téma

Regenerace

Regenerace znamená navrácení původních (užitných) vlastností látkám nebo předmětům tak, aby mohly být využity k původnímu účelu a nestaly se odpadem. Obvykle se regenerují chemické látky (kyseliny a zásady, rozpouštědla, organické látky apod.) používané ve výrobních procesech různých průmyslových odvětví. Úkolem regenerace je vrátit zpět (recyklovat) do výrobního procesu maximální množství původně vložené látky, která po proběhnutí chemických procesů bývá znečištěna některými příměsemi (rozpuštěné kovy, rozpuštěné chemické látky, nečistoty). Děje se tak např. v metalurgii při úpravě kovů, při výrobě papíru, při výrobě barev a laků a v dalších procesech, kde jsou chemické látky jejich nezbytnou součástí a používají se ve velkých množstvích. Sníží se tak náklady na nákup nových chemikálií a na odstranění nebezpečných odpadů. Při moření kovů v metalurgii lze například regenerovat 1⁄4 až 1⁄3 původně vložené kyseliny(1). Pro regeneraci jsou využívány fyzikálně-chemické metody, např. destilace, stripování, oxidace apod. Regenerované látky se vracejí zpět do výrobního procesu, a to přímo v provozu.


(1) MEC, Karel. Moření kovů z pohledu ekologie [online]. 21.3.2006/25.12.2008 [cit. 2012-10-12]. Dostupné z WWW: http://www.konstrukce.cz/clanek/moreni-kovu-z-pohledu-ekologie/.

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj podílu regenerovaných kyselin a zásad a rozpouštědel z celkové produkce odpadů v ČR [%]
Graf 1 Vývoj podílu regenerovaných kyselin a zásad a rozpouštědel z celkové produkce odpadů v ČR [%] xls; 51kB
Mohlo by se zdát, že tyto způsoby materiálového využití jsou používány jen v malé míře. To je způsobeno tím, že podíly jednotlivých způsobů materiálového využití jsou vypočteny z celkové produkce všech odpadů.
Zdroj: CENIA (ISOH)
Graf 2 Vývoj podílu recyklovaných nebo zpětně získávaných organických látek z celkové produkce odpadů v ČR [%]
Graf 2 Vývoj podílu recyklovaných nebo zpětně získávaných organických látek z celkové produkce odpadů v ČR [%] xls; 48kB
Zdroj: CENIA (ISOH)
Odkazy