Pohledy na vybrané téma

Rizika pro lidské zdraví

Vznik odpadů a nakládání s nimi může nepříznivě působit na lidské zdraví. Největším rizikem jsou odpady s nebezpečnými vlastnostmi, tedy nebezpečné odpady. Nesprávná manipulace s nimi může způsobit vážná zranění a onemocnění (nádorová onemocnění, otravy, infekce, popáleniny apod.). Proto je třeba při nakládání s takovými odpady dodržovat zásady, které jsou uvedeny například v identifikačním listu nebezpečného odpadu.

Odpady ovlivňují lidské zdraví přenosem znečišťujících látek do ovzduší a to zejména při spalování odpadů. Při něm se do ovzduší uvolňuje oxid siřičitý (SO2), oxid uhličitý (CO2), oxidy dusíku (NOx), prašné částice (PM), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a další emise. Záleží však na tom, v jakých podmínkách spalování probíhá. Ve spalovnách odpadů probíhá, na rozdíl od spalování odpadů doma v kotli, za vysokých teplot daleko dokonalejší spalování, proto nevzniká tolik škodlivých látek. V domácím kotli není dostatečná teplota ani přísun vzduchu na to, aby některé znečišťující látky shořely, a tak se s kouřem dostávají do ovzduší. Navíc, komíny domů máme ve srovnání s komínem spalovny přímo pod nosem. Spalovny odpadů mají také zařízení k čištění spalin. Zplodiny ze spalování odpadů mohou způsobit plicní onemocnění, astma, zanášení prachových částic do dýchacího ústrojí a jiné nemoci. Rizikem z tohoto pohledu jsou i požáry skládek.

Odpadní látky mohou pronikat i do vody, kde mohou způsobit otravu organismů např. těžkými kovy. Pokud se znečištěná voda dostane do styku s půdou, může způsobit přenos látek do potravního řetězce až k člověku.

Tab. 1 Toxikologické účinky některých znečišťujících látek

Látka Vliv na zdraví
Oxid siřičitý Dráždí horní cesty dýchací, způsobuje bronchitidu a zánět spojivek.
Oxidy dusíku Dráždí (silný kašel, bolest hlavy). Projevují se dechové obtíže.
Oxid uhelnatý Hlavním účinkem je blokáda krevního barviva, tím vzniká dušení. Menší expozice způsobují bolesti hlavy, bušení krve v hlavě, tlak na prsou, snížení zrakových schopností a pozornosti.
Chlorovodík V důsledku kyselého charakteru se projevují dráždivé účinky, vznik edému plic, krvácení z nosu, porušení sliznic nosu a úst, vznik chronické bronchitidy.
Olovo Nejnebezpečnější je při vstupu do organismu inhalační cestou. V prvním stadiu se ukládá v kostech. Projevuje se zhoršení tělesné kondice, unavenost, poruchy spánku, bolesti kloubů a svalů, zácpa, bolesti žaludku.
Benzen Poškozuje tvorbu červených a bílých krvinek a krevních destiček. Karcinogenní účinky.
Formaldehyd Způsobuje místní dráždění očí, horních cest dýchacích, poškozuje kůži, játra, ledviny.

Zdroj: www.halenkovice.cz  

  
Tab. 2 Stručný přehled znečišťujících látek, které se dostávají do ovzduší při spalování odpadu v domácnostech

Chemický název Druh odpadu - výrobku Znečišťující látka
Polyethylen Fóliové materiály, sáčky, odnosné tašky, zakrývací fólie uhlovodíky C1–C7, saze, oxid uhelnatý (CO)
Polypropylen obalové materiály pro potravinářský průmysl, tkaniny, trubky uhlovodíky C1–C2, 2-metyl-1propen isopren, CO, saze
Polyester textil (tesil), láhve, lepidla, barvy, lamináty uhlovodíky C1–C2, benzen, toluen, CO, saze
Polyamid (silon) polyamidové tkaniny, vlákna, konstrukční materiály - náhrada dřeva, kovu uhlovodíky C1–C3, kyanovodík, CO, saze
Polyuretany čalounické výrobky (molitan), obuvnické materiály uhlovodíky C1–C4, kyanovodík, benzen, cyklohexan, CO, acetaldehyd
Polyvinylchlorid foliové materiály, hračky, obuvnické materiály, hadice, ubrusy, trubky a jiné obalové výrobky uhlovodíky C1–C4, benzen, chlorovodík, polychlorované dibenzo-dioxiny-furany, CO, těžké kovy, saze
Fenolformaldehyd
(bakelit)
misky, tácky, pohárky, dřevotříska, umakart (tvrzený papír) uhlovodíky C1–C2, propen, buten, aceten, formaldehyd, benzen, toluen, CO, NOx, saze
Vulkanizovaný kaučuk pryžové (gumové) výrobky různého charakteru uhlovodíky C1–C3, saze, SO2, butadien, benzen, CO, toluen, NOx

Zdroj: www.halenkovice.cz