Pohledy na vybrané téma

Šetrné hospodaření s půdou na zahrádce a na poli

Správným hospodařením můžeme ovlivnit nejen naši úrodu, ale také půdní úrodnost a chránit půdu před degradací. Pro zachování úrodnosti je důležité dodržovat správné postupy, zejména střídání plodin, což znamená postupné pěstování různých plodin na jednom pozemku v určitém sledu. Jednotlivé plodiny mají rozdílné nároky na živiny, rozdílné prokořenění, škůdce a choroby – každoroční střídání plodin omezuje jejich šíření a zabraňuje rozvoji plevelů. Rostliny stejné čeledi bychom měli pěstovat na jednom záhonu v odstupu alespoň 3 let, měli bychom střídat rostliny velmi náročné na živiny, středně náročné a málo náročné. Ideální je tedy rozdělit plochu na tři zóny. Těmto praktikám říkáme osevní postupy, více se o nich dozvíte v odkazech.

Preventivní ošetření plodin proti chorobám a škůdcům je vhodné nahradit ošetřením cíleným, kdy rostliny ošetřujeme až v případě skutečného výskytu škůdců. Prognózy a mapy výskytu škodlivých organismů můžeme sledovat na stránkách Státní rostlinolékařské správy. Důležité je upřednostňovat šetrnější přípravky, které neobsahují nebezpečné jedy. Všechny obaly jsou vždy označeny výstražnými symboly nebezpečného odpadu.

Vhodné je upřednostnit organická hnojiva (kompost) před minerálními (umělá hnojiva koupená v obchodě), která zvyšují úrodnost půdy, podporují rozvoj přirozené půdní mikroflóry a příznivě ovlivňují vodní režim půdy. Jako ochrana před utužením půdy se doporučuje neprovádět pojezdy těžkými stroji, pokud je půda zaplavená nebo přesycená vodou, s výjimkou sklizně plodiny. Je také legislativně zakázáno pálit zbytky plodin, resp. biomasy, přímo na poli nebo na mezi.