Pohledy na vybrané téma

Skládkování

Každý asi ví, že skládka je místo, kam se vozí odpad. Zákon ji popisuje jako technické zařízení pro ukládání odpadů. Co si pod tímto pojmem představit a jak skládkování probíhá, se dozvíte, když budete číst dál.

Skládkování patří mezi nejlevnější a nejvyužívanější způsoby odstraňování odpadu. Na skládku však nemůžeme vozit, co nás napadne. Je to řízený a přísně kontrolovaný proces a každá skládka má povoleny jen určité druhy odpadů. Podle toho rozlišujeme tři skupiny skládek:

  • pro ukládání inertních odpadů (např. stavební suť bez nebezpečných látek, zemina a kamení),
  • pro ukládání ostatních odpadů (např. komunální odpady, objemný odpad),
  • pro ukládání nebezpečných odpadů (např. odpadní barvy a nátěrové hmoty, odpadní chemikálie, vrtné kaly s obsahem nebezpečných látek).

Skládkování má, podobně jako ostatní způsoby odstraňování odpadu, své postupy a technologie. Odpad se ukládá buď do otevřených prohlubní, nebo se vrší nad úroveň terénu. Oba způsoby lze samozřejmě kombinovat. Zvláštním případem jsou skládky podzemní, využívající přirozené nebo uměle vytvořené dutiny pod povrchem země (hlubinná injektáž). Každá skládka má několik ochranných vrstev. Základem je těsnící vrstva, která brání úniku tzv. skládkových vod a výluhů do okolního prostředí a podzemních vod. Skládky jsou také vybaveny odvodňovací vrstvou, která prostřednictvím drenážního potrubí odvádí do speciálně zabezpečené jímky skládkovou vodu. Skládková voda je vlastně srážková voda, která naprší na plochu skládky a prosákne uloženým odpadem. Ze skládky se odebírá i skládkový plyn (bioplyn, který tvoří metan (CH4) a oxid uhličitý (CO2), doplněný stopovými příměsmi), který vzniká při rozkladu biologických složek a který se dále energeticky využívá.

Na skládkách se provádí tzv. hutnění odpadu, které spočívá ve stlačování jednotlivých vrstev odpadu. Kromě toho, že na skládku se pak vejde více odpadů, přispívá hutnění i k tvorbě skládkového plynu, k omezení zápachu, úletu lehkých částeček odpadu i k omezení aktivity nežádoucích živočichů, jako jsou hlodavci nebo ptáci. Hutnění má význam i bezpečnostní. Na zhutněné ploše hrozí menší riziko vzniku požáru, a pokud vznikne, dá se snadno uhasit. K hutnění se používají stroje zvané kompaktory(1), (2).

Skládkování představuje v ČR nejvyužívanější způsob odstraňování odpadu, i když v posledních letech jeho podíl na celkové produkci odpadů setrvale klesá. V roce 2013 bylo skládkováním uloženo 11,3 % z celkové produkce odpadů v ČR. Skládkováním se také odstraňuje cca 52 % veškerého komunálního odpadu.


(1) Doplňující učebnice kurzu "Geologická stavba České republiky a vztah geologických procesů k životnímu prostředí" – Kapitola 6 - Činnost člověka ve vztahu k životnímu prostředí [online]. [cit. 2012-11-12). Dostupné z WWW: http://kurz.geologie.sci.muni.cz/kapitola6.htm

(2) Skládky odpadů [online]. [cit. 2012-11-12]. Dostupné z WWW: http://www.geomat.cz/skladky-odpadu/40Graf 1: Vývoj podílu skládkovaných a spalovaných odpadů z celkové produkce odpadů v ČR [%]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj podílu skládkovaných a spalovaných odpadů z celkové produkce odpadů v ČR [%]
Graf 1 Vývoj podílu skládkovaných a spalovaných odpadů z celkové produkce odpadů v ČR [%] xls; 44kB
Zdroj: CENIA (ISOH)
Obr. 1 Průřez tělesem skládky na rovině a na svahu
Obr. 1 Průřez tělesem skládky na rovině a na svahu
Zdroj: CENIA
Obr. 2 Konstrukční vrstvy skládky
Obr. 2 Konstrukční vrstvy skládky
Zdroj: ČABÁKOVÁ, Miroslava. Aplikácia GIS v manažmente výstavby skládky odpadov diplomová práce. Banská Bystrica. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, katedra enviromentálneho manažérstva. 2009. 84 s.
Obr. 3 Skládka komunálního odpadu v Praze Ďáblicích
Obr. 3 Skládka komunálního odpadu v Praze Ďáblicích
Autor: Jan Stejskal ©
Obr. 4 Rozmístění skládek nebezpečných odpadů (skupina S – NO) a ostatních odpadů (S – OO) v roce 2012
Obr. 4 Rozmístění skládek nebezpečných odpadů (skupina S – NO) a ostatních odpadů (S – OO) v roce 2012
Obr. 5 Rozmístění skládek inertních odpadů (skupina S – IO) v roce 2012
Obr. 5 Rozmístění skládek inertních odpadů (skupina S – IO) v roce 2012
Odkazy