Pohledy na vybrané téma

Spalování

Spalování odpadů jako jeden ze způsobů odstraňování odpadů nevyužívá na rozdíl od spalování s energetickým využitím energii uvolněnou z odpadu. Spalováním odpadů se snižuje množství organických znečišťujících látek v odpadech a omezuje celkové množství odpadů (a tím i skládkování). Spalovat by se měly jen ty odpady, které nelze využít jako druhotné suroviny (přednost má dle hierarchie nakládání s odpady materiálové využití). Spalovat je možno komunální odpad, průmyslový odpad, zdravotnický odpad, čistírenské kaly apod. Pro spalování odpadů se používá dvou metod:

  1. Nízkoteplotní spalování tuhých odpadů ve spalovnách (spalovny komunálních odpadů užívají teploty 800 až 900 °C).
  2. Vysokoteplotní spalování kapalných a tuhých odpadů v rotačních cementových pecích (teploty 1 200 až 1 500 °C). Používá se ke spalování nebezpečných odpadů, zbytků halogenovaných látek a dalších chemikálií.

Spalování má tu výhodu, že popel, který zbude po spálení odpadu má 25 až 30 % původní hmotnosti odpadu a jeho objem se sníží až na 10 %. Spalování je výhodnější v hustě obydlených městech, kde je nedostatek místa pro skládkování odpadů a dostatečný přísun odpadu. Odpady samotné jsou mnohdy díky jejich různorodému složení obtížně spalitelné. To platí zejména pro komunální odpad, který je nutné míchat s dobře spalitelnými odpady v takovém poměru, aby byly schopny trvale hořet bez pomocných látek. Spalování odpadu probíhá ve spalovnách odpadu. Produktem spalování odpadu jsou jednak emise znečišťujících látek a jednak popel, který je ukládán na skládky. Jaké emise vznikají a jaká ze spalování odpadů plynou rizika, se dozvíte v kapitole: Vliv odpadů na kvalitu ovzduší.

V ČR se v posledním sledovaném roce spálilo 76 654 t odpadů za rok, což je 0,25 % z celkové produkce odpadů v ČR.Graf 1: Vývoj podílu skládkovaných a spalovaných odpadů z celkové produkce odpadů v ČR [%]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

Obrázky
Graf 1 Vývoj podílu skládkovaných a spalovaných odpadů z celkové produkce odpadů v ČR [%]
Graf 1 Vývoj podílu skládkovaných a spalovaných odpadů z celkové produkce odpadů v ČR [%] xls; 46kB
Zdroj: CENIA (ISOH)
Obr. 1 Spalovna odpadů SAKO v Brně
Obr. 1 Spalovna odpadů SAKO v Brně
Autor: Marcel Musil ©
Obr. 2 Popel ze spalovny komunálního odpadu
Obr. 2 Popel ze spalovny komunálního odpadu
Zdroj: MŽP
Obr. 3 Mapa rozmístění spaloven odpadů v ČR v roce 2012
Obr. 3 Mapa rozmístění spaloven odpadů v ČR v roce 2012
Odkazy