Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Stavebnictví

Do negativních dopadů stavebnictví je možné zahrnout všechny články stavební výroby od těžby surovin, přes výrobu stavebních hmot, vlastní výstavbu, až po vznik stavebních odpadů a provoz budov.

Na životní prostředí působí stavebnictví tím, kolik plochy zabírá (zastavěná plocha se stává mrtvou, dochází k fragmentaci krajiny a ke změnám odtokového režimu krajiny), při samotné stavbě a opravách budov (hluk, prašnost, odpad, použité materiály), při jejich užívání a provozu (spotřeba elektrické energie, tepla a vody, údržba, látky uvolňující se z použitých materiálů) a nakonec při demolici staveb, kdy se budovy mění na stavební odpad. Se stavební výrobou souvisí i znečistění hlukem, prachem a dalšími znečišťujícími látkami z dopravy a zvýšená úmrtnost zvířat související s provozem na komunikacích. Zájem o nové bydlení podporuje také fenomén zvaný suburbanizace, který značně přispívá k celkovým dopadům výstavby na životní prostředí a přináší spoustu vedlejších dopadů spojených zejména s dopravou a změnou využití krajiny.

Pozitivním trendem ve stavebnictví je snaha o zmírnění jeho dopadů např. využíváním recyklovaných a obnovitelných materiálů, snižováním spotřeby energie k vytápění budov, kvalitním zateplováním staveb, modernizacemi a rekonstrukcemi.

Tab. 1 Měrné ekologické parametry stavebních konstrukcí

Parametr

Jednotka Ocelová konstrukce Cihelné zdivo Dřevěná konstrukce
Spotřeba energie MJ/kg 30,0 6,0 4,0
Emise CO2 t/m3 20,0 0,8 0,2
Emise SO2 g/kg 1,8 1,0 0,0
Emise TZL g/kg 5,0 0,5 0,0
Spotřeba vody m3/t 55,0 0,8 0,0

Obytné stavby, jako jsou rodinné a bytové domy, jsou rozlišovány podle typu nosné konstrukce na montované, zděné, dřevěné a podle jiného druhu použitého materiálu (včetně kombinací). Tabulka popisuje vliv nejpoužívanějších stavebních konstrukcí na životní prostředí dle vybraných parametrů. Dle údajů je nejvíce energie a vody spotřebováno při výrobě oceli pro ocelové konstrukce, při jejíž výrobě zároveň vznikne nejvíce emisí CO2, SO2 a tuhých znečišťujících látek (TZL). Naopak zpracování recyklovatelné dřevní hmoty spotřebovává materiálové a energetické zdroje jen ve velmi malé míře.Graf 1: Vývoj využití území, ČR - Zemědělský půdní fond [index 2000=100]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaRGraf 2: Vývoj využití území, ČR - nezemědělská půda [index 2000=100]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

Obrázky
Graf 1 Vývoj využití území v ČR [index, 2000=100]
Graf 1 Vývoj využití území v ČR [index, 2000=100] xls; 51kB
Zdroj: ČÚZK
Obr. 1 Výstavba dálnice způsobuje rozsáhlé zásahy do krajiny – D8 v úseku Lovosice - Řehlovice
Obr. 1 Výstavba dálnice způsobuje rozsáhlé zásahy do krajiny – D8 v úseku Lovosice - Řehlovice
Zdroj: ŘSD
Obr. 2 Tepelná izolace ocelové konstrukce výrobní haly
Obr. 2 Tepelná izolace ocelové konstrukce výrobní haly
Odkazy