Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Systémy environmentálního managementu – ISO 14001 a EMAS

Firmy nad sebou nemají jen bič v podobě zákonů. Když chtějí, mohou se o životní prostředí starat lépe – dělat více, než po nich chce zákon. A pak se tím i pochlubit. Mohou využít tzv. systémů environmentálního managementu, které určují jasná pravidla, co všechno firma musí plnit a jakými zásadami se řídit, aby mohla o sobě tvrdit, že je odpovědná k životnímu prostředí. Firma, která podle tohoto programu zapojí péči o životní prostředí do všech svých činností a prokáže to i při kontrole, se poté může chlubit příslušným označením nebo logem programu. Díky tomu může snadněji získat zakázky a budovat si pověst solidní a zodpovědné firmy. Zavedení zásad environmentálního managementu se vyplácí i finančně. Je to vlastně podobné jako u ekoznačení. Tady se ale požadavky netýkají vlastností výrobků, ale toho, jak funguje podnik nebo továrna. Využít je ale mohou i organizace státní a veřejné správy (ministerstva, městské úřady ad.). Hlavními sledovanými ukazateli jsou především množství a povaha látek vypouštěných do ovzduší, vody, množství a povaha odpadů, spotřeba vody a energie.

Cílem je především úspora přírodních zdrojů, snižování objemu vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší, snižování rizika nehod s vlivem na životní prostředí. V neposlední řadě je kladen důraz i na ochranu zdraví pracovníků a obyvatel. V Evropě jsou nejznámější dva systémy environmentálního managementu – mezinárodní ISO 14001 a „evropský“ EMAS (z angl. Eco Management and Audit Scheme), který je ještě o něco přísnější než ISO 14001. Podrobnosti o programu EMAS a seznam firem v ČR, které se jím řídí, je možné najít na stránkách CENIA.

 

Obrázky
Graf 1 Nejvíce zastoupená odvětví průmyslu a služeb v programu EMAS v EU v roce 2018 [%]
Graf 1 Nejvíce zastoupená odvětví průmyslu a služeb v programu EMAS v EU v roce 2018 [%] xls; 58kB
Zdroj: www.emas-register.eu
Obr. 1 Logo EMAS
Obr. 1 Logo EMAS
Obr. 2 EMAS v botanické zahradě na Mainau: Ověřený environmentální management
Obr. 2 EMAS v botanické zahradě na Mainau: Ověřený environmentální management
Certifikát EMAS má i botanická zahrada na ostrově Mainau poblíž německé Kostnice. A dává to najevo velmi stylově, jak je vidět na následujícím obrázku.
Autor: Pavel Hrubý ©
Odkazy