Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Techniky ke snižování emisí

Při spalování fosilních paliv vzniká ve spalinách velké množství škodlivin. Aby se tyto látky nevypouštěly do volného ovzduší, jsou ve spalovacích zařízeních (elektrárnách, teplárnách) nainstalovány technologie pro zachycení těchto látek. Také se jim říká „end of pipe technologie“. V praxi to pak znamená, že v elektrárně je ještě malá chemická továrna na čištění spalin a likvidaci odpadních produktů.

Kromě znečištění ovzduší jsou velká spalovací zařízení také zdrojem vypouštěné vody (z odpadní a chladicí vody) do řek, jezer a moří. Toto vypouštění může způsobit problémy v kvalitě vody, což do značné míry závisí na použité technologii. Proto se i voda před vypouštěním musí upravit a vyčistit. Velmi častý je uzavřený vodní okruh, kdy se upravená voda vrací zpátky do technologie a do prostředí se vypouští jen omezené množství v povolené kvalitě.

Odpady, které se týkají přímo procesu spalování fosilních paliv ve velkých spalovacích zařízeních, jsou popely (polétavý popílek a spodní neboli ložový popel) a odpady, ke kterým dochází při odsiřování a případném dalším čištění spalin (nejčastěji sádrovec).

Protože největším problémem u energetických zdrojů bývají emise do ovzduší, budeme se jim věnovat i v následujících kapitolách, kde si řekneme více o jejich odsíření, denitrifikaci, odstranění tuhých znečišťujících látek, o odstranění těžkých kovů, oxidu uhelnatého a uhlovodíků.