Pohledy na vybrané téma

Těžba surovin

Podobně jako by člověk nemohl přežít a uživit se bez potravin, průmysl nedokáže existovat bez zdrojů. Říkáme jim primární suroviny, což jsou materiály, které se nevyrábí, ale těží.

Těžba surovin zahrnuje těžbu fosilních paliv, těžbu kovových rud (např. železná ruda, bauxit), nerudních nerostných surovin (uran) a těžbu stavebních surovin (kámen, písek, štěrk, vápenec). Ložiska surovin jsou ve světě značně nerovnoměrně rozdělena. Suroviny, zejména pak ropa, jsou proto předmětem mezinárodního obchodu a s jejich distribucí je významně spjata nákladní doprava.

Těžba surovin může být povrchová, kdy se surovina získává přímo ze zemského povrchu. Tímto způsobem se těží hnědé uhlí, velká část kovových rud a stavební suroviny. Při hlubinném způsobu těžby se surovina získává hluboko pod zemským povrchem a je následně na zemský povrch transportována. Hlubinným (hornickým) způsobem se těží černé uhlí a některé rudy. Ropa a zemní plyn se těží vrty do ložisek těchto surovin na pevnině nebo na dně šelfového moře.

Česká republika je známá těžbou černého i hnědého uhlí a stavebních surovin pro výrobu stavebních hmot. V těžbě uhlí je ČR soběstačná, část vytěžených zásob dokonce vyváží. Většinu ostatních surovin však ČR dováží. V České republice se těží také velmi kvalitní kaolin.

 

Obrázky
Obr. 1 Uhelná velkorypadla pracují i v noci - na snímku KU 800 – lom ČSA
Obr. 1 Uhelná velkorypadla pracují i v noci - na snímku KU 800 – lom ČSA
Autor: Pavel Ehrlich
Obr. 2 Kamenolom Bohučovice – clonový odstřel
Obr. 2 Kamenolom Bohučovice – clonový odstřel
In: Jirásek, J., Vavro, M.: Nerostné suroviny a jejich využití. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1378-3
Autor: Martin Vavro
Obr. 3 Pohled na část povrchového lomu ve Střelči, nejznámějšího českého ložiska sklářských písků.
Obr. 3 Pohled na část povrchového lomu ve Střelči, nejznámějšího českého ložiska sklářských písků.
Autor: Jakub Jirásek
Odkazy