Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Těžba surovin

Průmyslová výroba začíná těžbou surovin, která představuje z hlediska životního prostředí významný zásah především do krajiny. K tomu, aby se bylo možné dostat k ložisku těžené suroviny (např. hnědého uhlí nebo bauxitu), je často nutné odkrýt velké plochy svrchních vrstev půdy a hornin. Někdy těžebním plánům padají za oběť celé kusy krajiny i s vesnicemi a městy. Takto zaniklo v severních Čechách kvůli těžbě uhlí 106 obcí včetně královského města Most. Životní prostředí ovlivňuje i těžba dalších materiálů, jakými jsou kámen, písek, kaolin, potřebných na výrobu stavebních hmot. Při těchto činnostech dochází ke změnám reliéfu krajiny, záborům půdy a vytváření nových krajinných prvků, kam patří těžební jámy, haldy a výsypky.

Pro životní prostředí a zdraví člověka může být riziková i vlastní technologie těžby. Zlato nebo uran se získávají z vytěžené rudy loužením v roztoku kyanidu, který je pro živé organismy prudce jedovatý. Možná jste slyšeli o havárii v dole na zlato u rumunského Baia Mare v roce 2000, při které se protrhla nádrž s roztokem kyanidu, a ten poté otrávil celý tok řeky Tisy.

Významný vliv na životní prostředí má i nákladní doprava, která je s těžbou některých surovin nevyhnutelně spojená a způsobuje nárůst hlučnosti a prašnosti. Největší riziko však vyplývá z ropných havárií. Těžba ropy ohrožuje životní prostředí i přímo úniky ropy do vody a půdy.

Jelikož v místě těžby surovin je zpravidla umisťován i průmysl k jejich zpracování a využití (např. Ostravsko-karvinská průmyslová pánev, Katovická pánev, severočeská průmyslová oblast), jsou území s těžbou surovin typická zhoršenou kvalitou životního prostředí.

 

Obrázky
Obr. 1 Hnědouhelné doly blízko elektrárny Boxberg (Sasko – oblast Lužických jezer, cca 60 km severně od Šluknova)
Obr. 1 Hnědouhelné doly blízko elektrárny Boxberg (Sasko – oblast Lužických jezer, cca 60 km severně od Šluknova)
Autor: SBBer
Obr. 2 Těžba vápence ve velkolomu Špička v jižní části města Prahy
Obr. 2 Těžba vápence ve velkolomu Špička v jižní části města Prahy
Odkazy