Pohledy na vybrané téma

Třídění odpadů

Tříděním odpadů zamezíme tomu, aby materiály, které jsou znovu použitelné (recyklovatelné) skončily na skládkách bez dalšího využití nebo ve spalovnách odpadů, kde se z nich vyrábí energie. Suroviny z nevyužitého odpadu se pak musí nahrazovat novými zdroji materiálů, jejichž získávání klade další nároky na životní prostředí.

Díky výrazné podpoře systému třídění komunálních odpadů ve městech a obcích je možné tyto odpady třídit minimálně do tří skupin: na papír, sklo a plasty. V některých sídlech jsou navíc sbírány také odpady z tetrapaků, více druhů skla (bílé a barevné) nebo biologicky rozložitelné odpady. Úspěšnost tříděného sběru odpadů v ČR a stále se zvyšující podíl vytříděných odpadů dokládá graf 1. Třídění odpadů je první podmínkou recyklace. To, jak se s odpadem naloží dále (míra dosažené recyklace), závisí zejména na správnosti vytřídění, kvalitě materiálu a v neposlední řadě také na ekonomické situaci na trhu druhotných surovin. Do jaké míry se vytříděné odpady nadále recyklují nebo jinak využívají, ukazuje graf 2. Po vytřídění recyklovatelných složek z komunálního odpadu zůstane zbytkový (směsný) komunální odpad. Ten končí na skládkách anebo ve spalovnách odpadů.

Výhodou třídění je, že vám doma v koši vzniká daleko méně odpadu a nemusíte jej tak často vynášet. Lépe je zajít jednou se třemi koši, než třikrát s jedním.Graf 1: Vzniklé obalové odpady a struktura jejich složení, ČR [t]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

Obrázky
Graf 1 Vzniklé obalové odpady a materiálová struktura jejich složení, ČR [tis. t]
Graf 1 Vzniklé obalové odpady a materiálová struktura jejich složení, ČR [tis. t] xls; 45kB
Zdroj: MŽP
Graf 2 Dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů v ČR, 2017 [%]
Graf 2 Dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů v ČR, 2017 [%] xls; 33kB
Zdroj: EKO-KOM, a.s.
Obr. 1 Symbol, který říká, že je obal možno třídit
Obr. 1 Symbol, který říká, že je obal možno třídit
Tento symbol znamená, že použitý obal lze vytřídit a vhodit do příslušné nádoby na odpad. Když je panáček přeškrtnutý, obal do kontejneru nepatří, protože obsahuje nebezpečné látky. Odpady obsahující nebezpečné látky se dají odložit do sběrných dvorů nebo sběrných surovin.
Obr. 2 Každý asi zná kontejnery na tříděný odpad – jsou barevně označeny, aby se daly na první pohled odlišit
Obr. 2 Každý asi zná kontejnery na tříděný odpad – jsou barevně označeny, aby se daly na první pohled odlišit
Autor: Pavel Ehrlich
Obr. 3 Cesta vašeho odpadu
Obr. 3 Cesta vašeho odpadu
Autor: EKO-KOM ©
Odkazy