Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Trvale udržitelný rozvoj – výzvy a překážky

Aby bylo udržitelného rozvoje v globálním měřítku současného světa možné dosáhnout, je nutné přehodnotit na místní, regionální i globální úrovni správu věcí veřejných a související procesy. To znamená přehodnotit způsob, jakým naše společnost funguje. Cesta k udržitelnému rozvoji je tak podmíněna kvalitou veřejné správy, kterou se na místní a regionální úrovni zabývá např. místní Agenda 21. Řešení problémů i tvorba plánů, jak udržitelnosti dosáhnout, vyžaduje respektování principů udržitelného rozvoje.

Ekonomické a politické zájmy jsou však mnohdy silnější než všechny ostatní, včetně zájmů přírody a životního prostředí, proto je princip trvale udržitelného rozvoje obtížné uvést do praxe. Navíc dosažení udržitelného rozvoje je dlouhodobý proces, který nejde zvládnout „přes noc“, a proto politické strany nemohou jeho dosažení slibovat při volbách, protože volební období trvá jen čtyři roky.

Z následujících otázek, které koncept udržitelného rozvoje vyvolává, vyplývají i možné překážky:

  • Není trvale udržitelný rozvoj v podstatě jen způsobem, jak lépe nakládat s neobnovitelnými zdroji?
  • Chce trvale udržitelný rozvoj zachovat výhradně hodnotu přírodního kapitálu?
  • Jak lze definovat případné potřeby budoucích generací?
  • Je silný ekonomický růst slučitelný s potřebami dnešní i budoucí populace?
  • Je trvale udržitelný rozvoj (v kontextu neustále se rozevírajících nůžek mezi bohatými a chudými zeměmi) vůbec realizovatelný?
  • Hodnotí koncept trvale udržitelného rozvoje problém budoucnosti správně (tj. zda počítá se všemi možnými faktory budoucího vývoje)?
  • Jak mohou bohaté země rozvojovým zemím tvrdit, že se během svého vývoje musí vydat odlišnou cestou, jestliže my sami jsme se jí vyhnuli?
  • Neklade tedy koncept trvale udržitelného rozvoje příliš veliké nároky na rozvojové země?
  • A je vůbec v našem zájmu starat se o to, co přijde po nás?