Pohledy na vybrané téma

Úprava odpadů

Úpravou odpadů rozumíme všechny činnosti, které vedou ke změně jejich chemických (změna složení), fyzikálních (změna objemu) nebo biologických vlastností.  Úpravou odpadů chápeme i jejich třídění nebo snížení jejich objemu pro umožnění nebo usnadnění jejich dopravy. Důvodem, proč odpad upravujeme, je omezení jeho nebezpečných vlastností, možnost snadnějšího využití po úpravě (např. pro recyklaci nebo spálení) anebo možnost odstranění odpadu. Znamená to tedy, že úprava odpadů je jen postup před jeho využitím nebo odstraněním. Odpad můžeme upravovat biologickými, fyzikálně-chemickými a mechanickými procesy (tyto metody lze někdy kombinovat). V dalších podkapitolách jsou blíže popsány jednotlivé procesy úpravy odpadů.

V posledním sledovaném roce bylo v ČR upraveno 1 569 913 t odpadů, což je 5,12 % z celkové produkce odpadů.

 

Obrázky
Graf 1 Podíl upravených odpadů z celkové produkce odpadů v ČR, 2017 [%]
Graf 1 Podíl upravených odpadů z celkové produkce odpadů v ČR, 2017 [%] xls; 52kB
S upravenými odpady se dále nakládá ostatními způsoby nakládání. Patří do nich materiálové a energetické využití odpadů, odstranění odpadů, zaskladnění odpadů do následujícího roku apod. Jedná se tedy o předúpravu odpadů před jejich dalším využitím nebo odstraněním.
Zdroj: CENIA (ISOH)
Obr. 1 Schéma úpravy odpadů
Obr. 1 Schéma úpravy odpadů
Zdroj: CENIA
Obr. 2 Vytříděné plastové PET lahve se kvůli snazšímu převozu lisují a balí do bloků
Obr. 2 Vytříděné plastové PET lahve se kvůli snazšímu převozu lisují a balí do bloků
Odkazy