Pohledy na vybrané téma

Vedlejší dopady těžby surovin na půdu

Půda může být kontaminována také při těžbě nerostných surovin, která je u nás poměrně rozsáhlá. S těžbou surovin jsou spojeny nevratné změny v horninovém prostředí, narušení vodních poměrů, ale zejména devastace a deformace krajiny a ztráta zemědělsky využitelné půdy. Těžba může rovněž způsobit znečištění podzemní i povrchové vody.

U těžby některých surovin je využita jen část vytěženého objemu a vzniká odpad, tzv. hlušina. Ta se zpravidla ukládá na odvalech (haldách), které představují narušení krajinného rázu. Část odvalů a hald se začala zazeleňovat přirozenou cestou (takzvaná sukcese). V případě nutnosti se na nich provádí řízená rekultivace.

Při povrchové těžbě je odstraněna veškerá vegetace a velké množství půdního profilu. Vzniká tak prostor pro rychlejší degradaci zbylých půd a zrychlení zvětrávacích procesů a eroze. Velkým rizikem po ukončení těžební činnosti u podpovrchové těžby mohou být úniky nahromaděných důlních plynů. Po těžbě uhlí zůstává např. velmi nebezpečný metan (CH4). O vlivu těžby a odpadech z těžby se dozvíte také v kapitole: Vliv těžby na životní prostředí a Odpady z těžby a výroby energie.

Při získávání některých kovů a rud může dojít také ke kontaminaci vod chemikáliemi, velmi nebezpečnými louhovacími činidly – kyanidy, kyselinami či hydroxidy. Kontaminované vody vytékají z důlních děl nebo hald a mohou způsobit znečištění dna v korytech řek a půdy. Zvyšuje se kyselost půdy, čímž se mění její vlastnosti a dochází k degradaci a poškození vegetace, která již nemá vhodné podmínky pro svůj růst. 

 

Obrázky
Obr. 1 Buštěhradská halda od Vrapic (Buštěhrad – Kladno)
Obr. 1 Buštěhradská halda od Vrapic (Buštěhrad – Kladno)
Buštěhradská halda vznikla v polovině 20. století po těžbě z kladenských hutí. V 80. a 90. letech 20. století byla rekultivována, většina haldy byla pokryta hlínou a osázena. Uměle osazovaná zeleň se příliš neujala, ale halda začala po čase přirozeně zarůstat.
Obr. 2 Buštěhradská halda a její přirozené zarůstání vegetací
Obr. 2 Buštěhradská halda a její přirozené zarůstání vegetací
Dnes většinu haldy pokrývá vegetace (přirozené sukcesní společenstvo), postupně se zde uchycují stromy. Místo je vyhledávaným útočištěm zvěře. V současnosti nepředstavuje halda pro své okolí nepříjemnost, nedochází k významnějšímu šíření prachu, popílku a jedovatých látek apod.
Odkazy